Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Zarząd Portów może potwierdzić, że są dostępne środki finansowe na budowę falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy i wskazać, kiedy zostanie on wybudowany?

Odpowiedź: Wybudowanie falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy jest przewidziane w przyjętym w dniu 17 września 2019 przez Radę Ministrów Programie Rozwoju Polskich Portów morskich do 2030 roku. ZMPSiŚ S.A. zdaje sobie sprawę z faktu, iż wybudowanie falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy ma istotne znaczenie dla realizacji i powodzenia tego projektu, wobec czego podjął starania we własnym zakresie oraz na szczeblu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzające do pozyskania odpowiednich środków finansowych, oraz będzie współdziałał z podmiotem wybranym w wyniku postępowania w celu doprowadzenia do wybudowania falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy w terminie uzgodnionym z podmiotem wybranym w wyniku prowadzonego postępowania. Jednak wobec faktu, iż prowadzone przez ZMPSiŚ S.A. działania jeszcze się nie zakończyły, obecnie ZMPSiŚ S.A. nie może potwierdzić, że są dostępne środki finansowe na budowę falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy, ani wskazać, kiedy zostanie wybudowany taki falochron. Zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy o korzystanie z nieruchomości stałoby się niewątpliwie przesłanką do skonkretyzowania ustaleń w sprawie pozyskania tych środków.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Czy Zarząd Portów może potwierdzić, że istnieją środki finansowe na pogłębienie toru wodnego do głębokości 17,5 m, łączącego przyszły terminal kontenerowy z głównym torem podejściowym i wskazać termin realizacji tego projektu?

Odpowiedź: Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 września 2019 roku Program Rozwoju Polskich Portów Morskich do 2030 roku zakłada, że „…w związku z powstaniem głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu wymagana jest konieczność zapewnienia pełnej obsługi jednostek pływających o zanurzeniu około 15 metrów”. ZMPSiŚ S.A. zdaje sobie sprawę z faktu, iż pogłębienie toru wodnego łączącego przyszły terminal kontenerowy z głównym torem podejściowym ma istotne znaczenie dla realizacji i powodzenia tego projektu, wobec czego podjął starania we własnym zakresie oraz na szczeblu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzające do pozyskania odpowiednich środków finansowych, oraz będzie współdziałał z podmiotem wybranym w wyniku postępowania w celu doprowadzenia do pogłębienia toru wodnego łączącego przyszły terminal kontenerowy z głównym torem podejściowym w terminie uzgodnionym z podmiotem wybranym w wyniku prowadzonego postępowania. Jednak wobec faktu, iż prowadzone przez ZMPSiŚ S.A. działania jeszcze się nie zakończyły, obecnie ZMPSiŚ S.A. nie może potwierdzić, że są dostępne środki finansowe na pogłębienie toru wodnego łączącego przyszły terminal kontenerowy z głównym torem podejściowym, ani wskazać terminu realizacji tego projektu. Zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy o korzystanie z nieruchomości stałoby się niewątpliwie przesłanką do skonkretyzowania ustaleń w sprawie pozyskania tych środków.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Czy Zarząd Portów może potwierdzić, że istnieją środki finansowe na pogłębienie głównego toru podejściowego do głębokości 17,5 m, i wskazać termin realizacji tego projektu?

Odpowiedź: Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 września 2019 roku Program Rozwoju Polskich Portów Morskich do 2030 roku zakłada, że „…w związku z powstaniem głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu wymagana jest konieczność zapewnienia pełnej obsługi jednostek pływających o zanurzeniu około 15 metrów”. ZMPSiŚ S.A. zdaje sobie sprawę z faktu, iż pogłębienie głównego toru podejściowego ma istotne znaczenie dla realizacji i powodzenia tego projektu, wobec czego podjął starania we własnym zakresie oraz na szczeblu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzające do pozyskania odpowiednich środków finansowych, oraz będzie współdziałał z podmiotem wybranym w wyniku postępowania w celu doprowadzenia do pogłębienia głównego toru podejściowego w terminie uzgodnionym z podmiotem wybranym w wyniku prowadzonego postępowania. Jednak wobec faktu, iż prowadzone przez ZMPSiŚ S.A. działania jeszcze się nie zakończyły, obecnie ZMPSiŚ S.A. nie może potwierdzić, że są dostępne środki finansowe na pogłębienie głównego toru podejściowego, ani wskazać terminu realizacji tego projektu. Zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy o korzystanie z nieruchomości stałoby się niewątpliwie przesłanką do skonkretyzowania ustaleń w sprawie pozyskania tych środków.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Rozumiemy, że projekt terminalu jest zlokalizowany w pobliżu obszaru Natura 2000 lub w jego obrębie. W świetle powyższego, czy Zarząd Portów może przedstawić aktualne informacje na temat Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz pozwoleń na budowę i wskazać, czy na aktualnym etapie procesu oferent musi wziąć pod uwagę jakieś szczególne zobowiązania w tym zakresie?

Odpowiedź: ZMPSiŚ S.A wykonał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący całość inwestycji związanej z projektem powstania głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu - tj. dostęp drogowy i kolejowy, rejon terminalu, falochron, tor wejściowy i obrotnicę dla terminalu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie złożony w RDOŚ w ciągu najbliższych kilku tygodni. Wszelkie warunki czy też zobowiązania stron uczestniczących w projekcie w odniesieniu do przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, w tym uwzględniające obszary Natura 2000, będą znane po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ZMPSiŚ S.A. zamierza przeprowadzić cesję decyzji lub jej części na poszczególne strony uczestniczące w projekcie - w tym na podmiot wybrany wyniku prowadzonego postępowania w zakresie części projektu realizowanej przez ten podmiot.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Czy Zarząd Portów może potwierdzić wydanie odpowiednich zezwoleń na rozwój połączeń drogowych z terenem inwestycji, jak i ich warunki techniczne? W których miejscach dokładnie ww. połączenia drogowe łączą się z planowanym terminalem i gdzie się kończą?

Odpowiedź: ZMPSiŚ S.A. dokonał wstępnych uzgodnień w zakresie włączenia planowanej drogi dojazdowej do terminalu z projektowaną drogą szybkiego ruchu „S3”, w wyznaczonym miejscu styku za nowoprojektowanym węzłem drogowym „Łunowo” w jej ciągu. Określenie docelowych miejsc włączenia połączeń drogowych do krajowej sieci drogowej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń będzie możliwe dopiero po dokonaniu przez ZMPSiŚ S.A wyboru odpowiedniego podmiotu w wyniku prowadzonego postępowania, w zależności od wskazanych w zaproponowanej przez wybrany podmiot koncepcji zagospodarowania przyszłej nieruchomości lub uzgodnień stron.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Czy Zarząd Portów może potwierdzić wydanie stosownych zezwoleń na połączenie terenu projektu z siecią kolejową i jej warunki techniczne? W których miejscach dokładnie zaczynają się i kończą ww. połączenia z planowanym terminalem?

Odpowiedź: ZMPSiŚ S.A. dokonał wstępnych uzgodnień z PKP PLK w zakresie włączeń torów dojazdowych do terminalu z krajową siecią kolejową w ciągi linii kolejowej nr 996. Określenie docelowych miejsc włączenia połączeń kolejowych do krajowej sieci kolejowej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń będzie możliwe dopiero po dokonaniu przez ZMPSiŚ S.A wyboru odpowiedniego podmiotu w wyniku postępowania, w zależności od wskazanych w zaproponowanej przez wybrany podmiot koncepcji zagospodarowania przyszłej nieruchomości lub uzgodnień stron.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Czy Zarząd Portów może potwierdzić wydanie stosownych zezwoleń na przyłącza mediów do terenu projektu i podać ich warunki techniczne? Prosimy o wyszczególnienie punktów przyłączeń i odbioru mediów.

Odpowiedź: Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji terminalu, w tym do określenia zapotrzebowania na media oraz wskazania docelowego miejsca połączeń sieci, wobec czego określenie punktów przyłączeń i odbioru mediów będzie możliwe dopiero po dokonaniu przez ZMPSiŚ S.A wyboru odpowiedniego podmiotu w wyniku prowadzonego postępowania, w zależności od wskazanych w zaproponowanej przez wybrany podmiot koncepcji zagospodarowania przyszłej nieruchomości miejsc połączeń sieci lub uzgodnień stron. Zarząd Portów uzyskał wstępne warunki techniczne w zakresie dostaw mediów, w tym m.in.: energia elektryczna (ENEA), gaz (Polska Spółka Gazownicza), woda (ZWiK)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Prosimy o potwierdzenie terminów oddania do użytku elementów infrastruktury: połączeń z drogami, siecią kolejową, przyłączeń i odbioru mediów, które są niezbędne do przystąpienia budowy terminalu kontenerowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na powyższe pkt. 5, 6, 7 – elementy infrastruktury łączącej terminal z krajową siecią transportową, przyłącza mediów oraz terminy ich realizacji zostaną uzgodnione z podmiotem wybranym w wyniku prowadzonego postępowania.