Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Szczecin, dnia 31 stycznia 2020

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA
realizacją przedsięwzięcia:
Budowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego
w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu

1. Wstęp

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033768, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, wysokość kapitału zakładowego: 14.905.800,00 złotych (wpłacony w całości), REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (dalej: „ZMPSiŚ S.A.”), działając w celu zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, podjął starania w celu przygotowania inwestycji polegającej na wybudowaniu przez inwestora na jego koszt i ryzyko głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu o przewidywanej rocznej zdolności przeładunkowej ok 2,0 mln TEU (z możliwością etapowania projektu). Zgodnie z założeniami projektu przywołanego powyżej głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie przyjmować największe kontenerowce jakie mogą wchodzić na Bałtyk. ZMPSiŚ S.A. przewiduje realizację projektu w oparciu o Ustawę z dnia 09 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. 2019 poz. 1924), ułatwiającą i przyspieszającą przygotowanie oraz realizację tej inwestycji.

2. Lokalizacja  - stan istniejący

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie po wschodniej stronie falochronu osłaniającego istniejący port zewnętrzny (istniejący Falochron Wschodni), oraz w bezpośrednim sąsiedztwie części lądowej istniejącego terminala LNG. Naturalną granicą dzielącą obydwa terminale jest falochron wschodni i ulica Ku Morzu, zwieńczona w północnej części pętlą i parkingiem dla samochodów osobowych.

Obszar przewidywany na inwestycję w części lądowej znajduje się na niezagospodarowanym terenie i przeznaczony jest na dostęp drogowy i kolejowy wraz z niezbędną infrastrukturą.. Przeważająca część tego obszaru jest zalesiona i zakrzewiona (ok. 90%), natomiast w północnej części znajduje się pas plaż i wydm o szerokości około 90 m.

Obszar morski przeznaczony na inwestycję jest akwenem niezagospodarowanym. Nie występują na nim żadne elementy konstrukcji hydrotechnicznych, które przeznaczone byłyby do rozbiórki lub ewentualnego wykorzystania.
W chwili obecnej trwają działania ZMPSiŚ S.A. dotyczące przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko całości inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu oraz nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Szacunkowy termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich części inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu wraz z infrastrukturą dostępową to koniec lipca 2020 r. ZMPSiŚ S.A. przewiduje, że uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zostanie scedowana na inwestora w zakresie odpowiadającym tej części inwestycji, która będzie przez niego realizowana.

Fot. 1 Obszar inwestycyjny - widok od strony południowo-wschodniej

2.1     Połączenie projektowanego terminala z zapleczem lądowym

Port zewnętrzny w Świnoujściu, oprócz bezpośredniej styczności z morzem, posiada dogodny dostęp od strony zaplecza lądowego. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu przebiegają drogi krajowe nr 93 oraz nr 3 (wpisana do sieci tras europejskich o symbolu E65, łącząca kraje skandynawskie z krajami basenu Morza Śródziemnego, w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk będącego elementem sieci bazowej TEN-T). Połączenie kolejowe lokalizacji planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zapewnia linia kolejowa nr 401, która poprzez linię E59 oraz C-E 59 zyskuje bezpośrednie połączenie z największymi ośrodkami przemysłowymi w kraju i poza jego granicami.
W założeniach projektowych dla głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, określających przeładunki na poziomie 1,5 mln TEU rocznie, obsługa ruchu wchodzącego i wychodzącego z terminala w części lądowej odbywać się będzie transportem drogowym i kolejowym.

• Drogi

Niezwykle istotnym elementem warunkującym sprawną obsługę głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu jest rozbudowa części drogi krajowej nr 3 łączącej Szczecin i Świnoujście do standardu drogi ekspresowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przystąpiła do prac budowlanych na dwóch odcinkach: pomiędzy Miękowem i Brzozowem oraz Troszynem i portem morskim w Świnoujściu. Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych w powyższym zakresie nastąpi najpóźniej w roku 2024.

Rys. 1   Sieć połączeń drogowych w regionie

• Kolej

Stacja kolejowa Świnoujście Port zlokalizowana jest na zakończeniu linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie - Świnoujście Port i jest jednocześnie początkową stacją międzynarodowych linii transportowych C 59 i C-E 59.

Rys. 2   Sieć połączeń kolejowych

Bezpośredni dostęp do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zostanie zmodernizowany i usprawniony w wyniku realizowanej obecnie przez PKP PLK S.A. inwestycji pn.: ”Poprawa kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu”. Zakończenie inwestycji w tym zakresie nastąpi do końca roku 2022.

2.2    Dostęp morski

Droga wodna do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu i planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu prowadzi przez Zatokę Pomorską. Z punktu widzenia oceny wielkości rezerwy wody pod stępką, drogę tę można podzielić na następujące części (rys. 3):

  • zachodnia część toru podejściowego: na całej jego długości maksymalna gwarantowana głębokość techniczna wynosi 14,5 m, co pozwala na bezpieczną żeglugę kontenerowców o zanurzeniu T = 13,0 m przy ich maksymalnych prędkościach;
  • północna część toru podejściowego: obecna minimalna jego głębokość to 14,5 m i szerokość 220 m. Planowana jest dalsza modernizacja i pogłębienie toru do maksymalnej głębokości technicznej 17,0 m. Dlatego już teraz wszystkie obiekty hydrotechniczne planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu będą zaprojektowane na głębokość techniczną 17,0 m co  umożliwi obsługę jednostek o zanurzeniu do 15,5 m.


Rys. 3  Tory podejściowe do Świnoujścia

3. Opis projektowanego przedsięwzięcia

W roku 2017 ZMPSiŚ S.A. opracował koncepcję techniczno-programową dla inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Na podstawie tej koncepcji ustalono optymalną lokalizację głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu oraz  opracowano propozycje związane z dostępem do tego terminala strony lądu i morza, a także propozycje rozwiązań konstrukcyjnych dla podstawowych obiektów tego terminala.
Wszystkie poniżej podane parametry dotyczące głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu należy traktować jako przyjęte przez ZMPSiŚ S.A. rozwiązania koncepcyjne, które mogą ulec modyfikacji wskutek propozycji inwestora.
ZMPSiŚ S.A. zakłada, że docelowy poziom przeładunków głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu wynosić będzie 1,5 mln TEU, a roczna zdolność przeładunkowa 2,0 mln TEU. Wszystkie obiekty głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zostaną zlokalizowane na pirsie wychodzącym w morze, z wyłączeniem zlokalizowanych w części lądowej: obiektów zapewniających dostęp drogowy i kolejowy wraz niezbędną infrastrukturą.

3.1 Zagospodarowanie terenu
Przy wyborze sposobu zagospodarowania terenu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu na lądzie i morzu ZMPSiŚ S.A. zakłada jak najmniejszą ingerencją w otoczenie, w tym w otaczającą przyrodę a także wykorzystanie obszaru leśnego jako naturalnego ekranu chroniącego obszar zamieszkały przed hałasem generowanym przez działalność portową, dzięki znacznej odległości terminalu od zabudowań mieszkalnych.

Rys. 4  Wizualizacja jednej z koncepcji zagospodarowania

3.2 Dostęp morski oraz parametry eksploatacyjne mola kontenerowego

Tor podejściowy
Dostęp do projektowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zapewnia pogłębiony tor podejściowy zachodni o  głębokości technicznej 14,5 m dający możliwość poruszania się jednostek o maksymalnym zanurzeniu do 13,0 m. Docelowo, po przebudowaniu podejścia północnego do głębokości technicznej 17,0 m – do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu będą mogły zawijać jednostki o zanurzeniu do 15,5 m. Wobec powyższego wszystkie budowle hydrotechniczne: nabrzeża, obrotnica oraz tor wejściowy do awanportu muszą być przygotowane z docelową głębokością techniczną 17,0 m. Szerokość toru podejściowego podejścia północnego: do 11,0 km = 220 m i od 11,0 km = 500 m.

Falochron osłonowy
Narzutowy falochron osłonowy, typu wyspowego, zapewni ograniczenie wielkości falowania w basenie portowym do 1 m, jak również umożliwi dalszą rozbudowę portu zewnętrznego w kierunku wschodnim. Projektowana długość tego falochronu L = 2041 m.

Obrotnica i basen portowy
Pełnowymiarowa obrotnica o średnicy 800 m, zapewniająca swobodę w manewrowaniu jednostek o całkowitej długości Lc = 400 m, połączona z basenem portowym o szerokości od 400 m do 580 m.

Molo kontenerowe
Powierzchnia mola musi zapewnić rozmieszczenie wszystkich obiektów niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu o zdolności przeładunkowej 2,0 mln TEU rocznie. Założona przez ZMPSiŚ S.A. długość linii cumowniczej ok. 1300 m, jako niezbędna dla lokalizacji co najmniej dwóch stanowisk przeładunkowych dla jednostek oceanicznych i jednego stanowiska dla jednostek feederowych.
Inwestor na własny koszt i ryzyko wybuduje molo kontenerowe i przystosuje je do potrzeb prowadzonej działalności, tj. eksploatacji ogólnodostępnego głębokowodnego terminalu kontenerowego.
Wyposażenie mola kontenerowego w urządzenia i sprzęt przeładunkowy zależeć będzie od potrzeb określonych przez inwestora, z zastrzeżeniem że musi być ono wystarczające dla spełnienia ogólnych kryteriów wskazanych przez ZMPSiŚ S.A.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji inwestycji oraz termin realizacji inwestycji zostaną określone w umowie wynegocjowanej pomiędzy inwestorem a ZMPSiŚ S.A.

3.3 Dostęp kolejowy

Dostęp kolejowy do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu przewidziano podwójnym torem dojazdowym o długości 3200 m, łączącym zmodernizowaną infrastrukturę kolejową linii 401 (Świnoujście Port – Szczecin Dąbie) z grupą torów przyjazdowo-odjazdowych i zdawczo-odbiorczych o łącznej długości 10400 m w części lądowej terminala oraz grupą torów rozładunkowych ulokowanych bezpośrednio na molu kontenerowym, o łącznej długości 6400 m. Układ kolejowy zostanie zelektryfikowany (z wyłączeniem torów przeładunkowych),  dając możliwość wjazdu kompletnym pociągom trasowym bezpośrednio na molo kontenerowe, bez zbędnych i czasochłonnych procesów manewrowych.

3.4 Dostęp drogowy
Dostęp drogowy do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu przewidziano poprzez drogę dojazdową o długości 2900 m łączącą terminal z projektowaną drogą ekspresową S3 w węźle  Łunowo, której przebieg i rozwiązania planistyczne są realizowane w ramach projektu GDDKiA pn.: „Budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn”. Dalsze połączenie drogowe terminala z układem wjazdowym i systemem preawizacji dla pojazdów ciężarowych zaprojektowano w układzie bezkolizyjnym z dwoma wiaduktami. Przed układem wjazdowym przewidziano miejsce na parking buforowy z liczbą 286 miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych.

4. Podsumowanie – ogólne założenia

Zgodnie z aktualnie opracowanymi przez ZMPSiŚ S.A. założeniami, rozwiązania techniczne i technologiczne głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu (infrastruktura oraz suprastruktura) powinny:

  • umożliwiać docelowy roczny poziom przeładunków w wysokości 1 500 000 TEU (teoretyczna zdolność przeładunkowa 2 000 000 TEU);
  • w etapie docelowym zapewnić możliwość jednoczesnej obsługi trzech statków (dwóch jednostek oceanicznych oraz jeden feederowej), na zaprojektowanej długości nabrzeża ok 1300 m.
  • maksymalnie ograniczać negatywne oddziaływanie głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu na otoczenie i środowisko, zarówno w okresie budowy, jak i eksploatacji tego terminala. Zalecane jest wykorzystanie technologii i sprzętu o możliwie jak najniższym poziomie emisji, zgodnie z koncepcją tzw. „green terminal”.
  • ZMPSiŚ S.A. dopuszcza podział realizacji inwestycji na dwa etapy;
  • ZMPSiŚ S.A. oczekuje, że w okresie do zakończenia pierwszego etapu realizacji inwestycji inwestor podejmie działania na rzecz społeczności lokalnej;
  • ZMPSiŚ S.A. zakłada, że okres realizacji inwestycji nie przekroczy trzech lat od daty zawarcia umowy z inwestorem.

5. Wyrażenie zainteresowania

Niniejsza informacja skierowana jest do podmiotów posiadających doświadczenie w  zakresie budowy i eksploatacji morskich głębokowodnych terminali kontenerowych, w szczególności podmiotów które zrealizowały w przeszłości co najmniej jeden podobny projekt i posiadają doświadczenie w zarządzaniu tego typu terminalami.

ZMPSiŚ S.A. prosi wszystkie podmioty zainteresowane projektem wybudowania głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu o wyrażenie zainteresowania tym projektem w formie zgłoszenia, które będzie zawierać co najmniej następujące informacje:

dane identyfikujące podmiot zainteresowany realizacją projektu,
krótki opis działalności podmiotu zainteresowanego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia tego podmiotu w  zakresie budowy i eksploatacji morskich głębokowodnych terminali kontenerowych,
ogólny opis koncepcji podmiotu zainteresowanego dotyczącej wybudowania głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu,
przewidywany przez podmiot zainteresowany czas realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu według koncepcji zaproponowanej przez podmiot zainteresowany,
Zgłoszenia o treści wskazanej powyżej można składać  w terminie do dnia 27 marca 2020 roku.

Zgłoszenia o treści wskazanej powyżej można składać pisemnie na adres:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

bądź w formie elektronicznej na adres:
ct@port.szczecin.pl

Zgłoszenie zainteresowania w  formie elektronicznej  należy złożyć w formacie „.pdf”.
ZMPSiŚ S.A. zastrzega, że dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 45 MB. Zgłoszenie, którego łączny rozmiar będzie większy niż 45 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach.

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć aktualny i sporządzony nie wcześniej, niż na 30 (trzydzieści) dni przed datą złożenia zgłoszenia odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub pobrany nie wcześniej niż na 30 (trzydzieści) dni przed datą złożenia zgłoszenia wydruk informacji pobranej w trybie art.4 ust.4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym lub odpowiedni wydruk z innego rejestru lub ewidencji, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowany jest podmiot zainteresowany.
Jeżeli podmiot zainteresowany ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca siedziby albo zamieszkania podmiotu zainteresowanego, określające jego status prawny oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym podmiot zainteresowany ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeżeli w kraju miejsca siedziby lub zamieszkania podmiotu zainteresowanego, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w poprzedzającym akapicie, podmiot zainteresowany może zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie podmiotu zainteresowanego, w którym określone muszą zostać także osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zainteresowanego, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca siedziby lub zamieszkania podmiotu zainteresowanego, albo przed notariuszem.
Jeżeli dokumenty wskazane powyżej są dostępne w formie elektronicznej, podmiot zainteresowany może wskazać adres strony odpowiedniego urzędu lub organu oraz dokładne dane referencyjne umożliwiające pobranie odpowiedniej dokumentacji.

Składane dokumenty o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego zgodnie z zasadami reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie, albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela podmiotu zainteresowanego. Jeżeli z pełnomocnictwa lub dokumentu określającego status prawny podmiotu wynika, iż do reprezentowania podmiotu zainteresowanego upoważnionych jest łącznie kilka osób, składane dokumenty muszą być podpisane łącznie przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zainteresowanego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do zgłoszenia zainteresowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów.

ZMPSiŚ S.A. zastrzega, że niniejsza informacja nie stanowi: oświadczenia woli ZMPSiŚ S.A., oświadczenia ZMPSiŚ S.A. o woli zawarcia umowy lub oferty ZMPSiŚ S.A. lub ogłoszenia aukcji albo przetargu, ani zaproszenia do prowadzenia negocjacji lub do zawarcia umowy.