Porty Światowy standard usług

Odpady portowe

ZMPSiŚ S.A. prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi decyzjami. ZMPSiŚ S.A. posiada decyzję na odzysk i zbieranie odpadów na terenie portu w Szczecinie oraz decyzję na wytwarzanie i odzysk odpadów na terenie oczyszczalni ścieków na Terminalu Promowym w Świnoujściu, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie portu w Szczecinie, a także Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne w porcie w Szczecinie oraz w porcie w Świnoujściu.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, miejsce składowania, czasowego magazynowania i sposób postępowania z odpadami określają ww. decyzje oraz informacje z zakresu gospodarowania odpadami. W zakresie gospodarki odpadami prowadzona jest również ewidencja ilościowo – jakościowa wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów. Do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przekazywana jest raz w roku zbiorcza informacja o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów

Odbiór odpadów wykonywany jest przez uprawnionych do tego odbiorców posiadających wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia.