Porty Światowy standard usług

Polityka jakości Laboratorium

Podstawowym celem Polityki Jakości  realizowanej przez Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy jest spełnienie zadowolenia klienta poprzez świadczenie wysokiej jakości usług.

W celu zapewnienia rzetelności, wiarygodności oraz obiektywności prowadzonych badań Laboratorium stosuje zasady Dobrej Praktyki Profesjonalnej oraz utrzymuje System Zarządzania spełniający wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który opisany jest w Księdze Jakości, Procedurach oraz Instrukcjach.

Badania, które realizuje Laboratorium wykonywane są zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań ustawowych i przepisów. Wysoką jakość gwarantuje personel, który jest bezstronny, niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron, świadomie stosujący w swojej pracy zasady wynikające z dokumentacji dotyczącej jakości oraz z polityki jakości.

Laboratorium stale podejmuje działania zmierzające do doskonalenia systemu zarządzania oraz kompetencji, z zastrzeżeniem, że integralność systemu nie zostaje naruszona podczas planowania i wprowadzania zmian.

Polityka jakości jest realizowana poprzez:

 • zatrudnienie w Laboratorium odpowiedniej liczby pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań,

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez systematyczne szkolenie,

 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego i badawczego, podlegającego wzorcowaniu, sprawdzaniu i konserwacji zgodnie z ustalonymi procedurami zapewniającymi zachowanie niezbędnej spójności pomiarowej,

 • systematyczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania służące potwierdzeniu  spełnia ustalonych wymagań,

 • podejmowanie niezbędnych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,

 • uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych,

 • wykorzystanie wyników uzyskiwanych w czasie prowadzonej kontroli jakości do sterowania jakością badań,

 • ustanowienie i doskonalenie procesów komunikowania się z klientami oraz wewnątrz laboratorium.

Cele systemu zarządzania:

 • utrzymanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005,

 • zaspokajanie potrzeb klienta z zachowaniem wszystkich jego praw, a w szczególności zachowania poufności,

 • utrzymanie zaufania dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych,

 • przekazywanie klientom jedynie rzetelnych i wiarygodnych wyników badań,

 • zabezpieczenie wyposażenia niezbędnego do wykonywania przyjętego zakresu badań,

 • niepodejmowanie się wykonywania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników,

 • stałe doskonalenie systemu zarządzania oraz kompetencji w obszarze działań technicznych.

Jako Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana, a funkcjonujący w Laboratorium system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, podlegał ciągłemu doskonaleniu.

Deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości w Laboratorium i zapewnienie niezbędnych środków do realizacji tej polityki.

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny