Porty Światowy standard usług

Zakres badań

Laboratorium wykonuje badania środowiskowe w następującym zakresie:

I. Badania wód i ścieków

    miedzy innymi:

 1. Zawiesina ogólna
 2. pH
 3. Chlorki  
 4. Siarczany
 5. Azot ogólny
 6. Azot amonowy
 7. Fosfor ogólny
 8. Metale
 9. Żelazo, mangan
 10. BZT5
 11. ChZT
 12. Substancje ropopochodne
 13. Ekstrakt eterowy
 14. Fenole i inne

II. Badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

 1.     Zapylenie (wraz z oznaczeniem wolnej krystalicznej krzemionki)
 2.     Oświetlenie
 3.     Hałas
 4.     Drgania mechaniczne
 5.     Mikroklimat
 6.     Substancje szkodliwe (między innymi):
 •         metale,
 •         rozpuszczalniki organiczne (węglowodory alifatyczne i aromatyczne),
 •         tlenki azotu,
 •         tlenek węgla,
 •         oleje mineralne i inne.

Badania prowadzone są zarówno metodami znormalizowanymi opisanymi w polskich, europejskich oraz międzynarodowych normach jak również metodami własnymi, opracowanymi w laboratorium.