Spółka Stawiamy na rozwój

Tryb praktyk

  1. Osoba skierowana na praktykę studencką  do ZMPS i S SA, w pierwszym dniu praktyki stawia się w Dziale Personalnym, a następnie kierowana jest na szkolenie z zakresu bhp, i  p.poż.
  2. Każdemu praktykantowi przydzielony jest opiekun.
  3. Opiekun pełni nadzór nad przebiegiem praktyki, zapoznaje praktykanta z zakresem oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonym stanowisku.
  4. Po zakończeniu praktyki studenckiej - na wniosek praktykanta - opiekun wystawia opinię a Dział Personalny zaświadczenie o odbyciu praktyki.
  5. Komórka organizacyjna przyjmująca praktykanta stwarza mu odpowiednie warunki do odbywania praktyki, a w szczególności: stanowisko szkoleniowe oraz niezbędne urządzenia, sprzęt, materiały, uwzględniając wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy dyplomowej, będących w dyspozycji biura/działu, za zgodą zastępcy dyrektora pionu.
  7. W okresie odbywania praktyki praktykanci obowiązani są stosować się do obowiązującego w Spółce porządku i regulaminu. W razie naruszenia przez praktykanta przyjętych zasad kierownik komórki organizacyjnej lub opiekun poprzez Dział Personalny bezzwłocznie powiadamiają uczelnię praktykanta.