{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Ogłoszenie - biegły rewidentRada Nadzorcza Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” - sporządzonych na dzień 31.12.2017 r., 31.12.2018 r., wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.


I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać w szczególności następujące warunki:
1. Zawierać informacje o oferencie (nazwę, siedzibę, nr NIP), formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Zawierać:

3. Zawierać oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Określać cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego).
5. Określać skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Wskazywać metody,  terminy i harmonogram badania sprawozdania finansowego.
7. Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

II. Planowane terminy zakończenia badania:


III. Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016, poz. 1047 i 2055 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

IV. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." oraz obecność (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

V. Oferty należy kierować pod adres: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  - nie otwierać”, w terminie do dnia 5 września 2017 r., godz. 14.30. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, bez obecności Oferentów.

VI. W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 01 września 2017 r. do sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 4308-650.