{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Praktyki studenckie1. Osoba ubiegająca się o praktykę studencką powinna:

2. Student zainteresowany odbyciem praktyki lub uczelnia kieruje do Działu Spraw Pracowniczych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  wniosek o zorganizowanie praktyki wraz z CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1: Zgłoszenie na praktykę studencką – do pobrania
Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania

3. Zgłoszenie na praktykę kierowane jest - zgodnie z kierunkiem nauczania – do właściwego kierownika komórki organizacyjnej z prośbą o opinię, co do możliwości odbycia praktyki.
4. Wniosek wraz z opinią kierownika komórki organizacyjnej akceptuje Kierownik Działu Spraw Pracowniczych.
5. O decyzji osoba zainteresowana powiadamiana jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Dział Spraw Pracowniczych dokona analizy dokumentów oraz przeprowadzi rozmowy z kandydatami.
7. Po uzyskaniu zgody na realizację praktyki należy dostarczyć umowę o praktykę - w 2 egzemplarzach - pomiędzy Spółką a uczelnią określającą prawa i obowiązki obu stron oraz ramowy program praktyki.
8. Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
9. Szczegółowych informacji na temat praktyk udziela specjalista ds. pracowniczych  pod nr tel. (91) 430-88-26, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: b.andryszczyk@port.szczecin.pl, bądź też osobiście w pok. 127 w Biurze Głównym Spółki – Szczecin, ul. Bytomska 7.