W portach Szczecin i Świnoujście rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej rozpoczęta


W grudniu ub. roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Wykonawca wkroczył już na teren inwestycji. Za chwilę rozpoczną się prace w oparciu o specjalny harmonogram określający poszczególne etapy i obszary realizacji zadania.


Ciągłość pracy portu będzie w 100 proc. zapewniona 


Zadanie inwestycyjne toczyć się będzie obok codziennych prac w porcie, stąd Korporacja Budowlana DORACO przygotowując się do tej realizacji zaplanowała prace w taki sposób, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas robót budowlanych. 


Wielki proekologiczny projekt


Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Stąd to zadanie inwestycyjne można nazwać wielkim proekologiczny projektem.


W jego ramach na Terminalu Promowym w Świnoujściu wykonano już jeden z odcinków przyłącza elektrycznego biegnącego po terenach będących we władaniu miasta. To działanie zapewnia zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz ma ograniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. W efekcie zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu.


Co niezwykle ważne, ta proekologiczna inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (bez pomocy agregatów), czym zmniejszy oddziaływanie terminalu na środowisko, w szczególności w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz uciążliwego hałasu.


Warto dodać, że DORACO po raz drugi zrealizuje możliwość zasilania promów prądem podczas ich  postoju w porcie, bowiem jako pierwsza w Polsce wykonała taką instalację przy budowie Publicznego Terminala Promowego w Gdyni.


Po wykonaniu inwestycji porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Oprócz możliwości zasilania promów z lądu zyskają uporządkowaną gospodarkę ściekową oraz niezawodne i ekonomiczne dostawy wody i ogrzewania. Będzie nowocześnie, czysto i przede wszystkim taniej w eksploatacji.


Szczegóły techniczne inwestycji


Inwestycja objęta jest bardzo szerokim zakresem prac, są to m.in.:

a)      budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej:

1.       Sieci wodociągowe

·         Port Szczecin – 2,5 km rurociągów

·         Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów

2.       Sieci ciepłownicze i gazowe

·         Port Szczecin – 2,6 km ciepłociągów

·         Port Świnoujście – 1,2 km ciepłociągów

3.       Kanalizację sanitarna i wód opadowych

·         Port Szczecin – 10 km rurociągów

·         Port Świnoujście – 2,8 km rurociągów sanitarnych

4.       Sieci elektroenergetyczne

·         Port Szczecin – 19,5 km kabli SN i 2.7km kabli nn; 7 stacji transformatorowych SN 15kV do zbudowania; 3 stacje transformatorowe SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji

·         Port Świnoujście – 42,5 km kabli SN i 2,4km kabli nn; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do zbudowania; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji; w ramach systemu Shore Connection: 1 stacja przekształtnikowa 3MVA 15/11kV do zbudowania, 5 stacji brzegowych 3MVA 15/11kV do zbudowania, 11 brzegowych punktów zasilania 11kV do zbudowania, 2 żurawiki mobilne 11kV do zbudowania

5.       Sieci teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz budowa od podstaw systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych)

·         Port Szczecin – 38 km kabli

·         Port Świnoujście – 36 km kabli

6.       Sieć wody ppoż./technicznej

·         Port Szczecin – 2,5 km rurociągów wody pitnej

·         Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów wody pitnej, 2,9 km rurociągów wody technicznej

7.       System SCADA:

Port Szczecin oraz Port Świnoujście zapewnienie monitorowania sieci elektroenergetycznej po stronie nn i SN oraz ustandaryzowanie systemu monitoringu, m.in. w zakresie wykrywania usterek oraz anomalii w systemie zasilania, identyfikacji uszkodzeń, gromadzenia i analizy danych historycznych. 

b) wykonanie niezbędnych wyburzeń i rozbiórek,

c) wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej, potrzebnej do prawidłowego   funkcjonowania (np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp.),

d) zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, itp.,

e) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.


Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jej koszt to 141,5 mln zł brutto. Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.