Rada Nadzorcza Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin


zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:


badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin

i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”
- sporządzonych na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2022 r.,
wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, zawierających opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, tj. czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy
Spółki i Grupy Kapitałowej


oraz


badania spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych Spółce

w roku 2021 i 2022 na realizację projektów inwestycyjnych


I.
 Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać następujące warunki, a w szczególności zawierać:


1. Informacje o oferencie:
• nazwę, siedzibę, numer NIP oferenta;
• formę prowadzenia działalności;
• o wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach);
• o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
• o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki, wraz z informacją o wpisie do rejestru biegłych rewidentów (art. 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).


2. Informacje dodatkowe:
• informacje nt. posiadanego min. 5-letniego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, m.in. na potrzeby memorandów informacyjnych i prospektów emisyjnych;
• listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia;


3. Oświadczenia firmy audytorskiej o:
• spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
• wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.


4. Cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego) oraz cenę za badanie spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych.


5. Wskazanie metod, terminów i harmonogramu badania poszczególnych sprawozdań finansowych oraz badania spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych, otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia nie będącego pomocą publiczną.


6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wykonywania czynności rewizji finansowej).


7. Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.


II.
 Planowane terminy zakończenia badania:
-  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok -  14 kwietnia 2022 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej –  14 kwietnia 2022 r.,
-  spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2021 na realizację projektów inwestycyjnych – 14 kwietnia 2022 r.,
-  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok - 14 kwietnia 2023 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 14 kwietnia 2023 r.,
-  spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2022 na realizację projektów inwestycyjnych - 14 kwietnia 2023 r.


III.
 Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 z późn.zm.) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz o nadzorze publicznym.


IV.
 Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych)
i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.” oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, dokonującej oceny sprawozdań finansowych oraz (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.


V
. Kryterium oceny ofert:
1. cena za badanie sprawozdania – 70%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – 30%


VI
. Oferty należy kierować pod adresem „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”,
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - nie otwierać”, w terminie do dnia 06 września 2021 r.,
do godz. 1430. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy
ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin.


VII.
 Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: 13 września 2021 r.


VIII.
 Rada Nadzorcza Spółki ZMPSiŚ S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


IX
. W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 05 września 2021 r. do sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 430 86 50.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.