port Szczecin
BIZNES
Głębokowodny Terminal Kontenerowy
Strategiczny projekt
Głębokowodny Terminal Kontenerowy


Port w Świnoujściu to ponad pięć i pół kilometra nabrzeży, nowoczesny terminal promowy i gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Polski terminal LNG. Świnoujście wspólnie ze Szczecinem tworzy jeden z największych na Bałtyku zespół portów i w 2019 r. obsłużył 32,2 mln ton towarów. W Świnoujściu w gospodarce morskiej zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób.

 


By dalej być nowoczesnym, konkurencyjnym i przyjaznym środowisku, port w Świnoujściu musi się rozwijać, stąd decyzja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście o projekcie GŁĘBOKOWODNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO.

 


Terminal ma zostać zlokalizowany w Porcie Zewnętrznym, na wschód od falochronu wschodniego Terminalu LNG.

 

Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie. Dostęp od strony lądu przewiduje budowę drogi dojazdowej od projektowanego węzła Łunowo na drodze S3 oraz torów kolejowych. Część ładunków będzie transportowana także żeglugą śródlądową.

 


Głębokowodny Terminal Kontenerowy przyjmie największe jednostki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Umożliwi równoczesną obsługę 2 jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 metrów.

 


Roczna zdolność przeładunkowa terminalu będzie wynosić dwa miliony TEU.

Wizualizacje

UWAGA!

Wobec faktu, iż upłynął termin składania zgłoszeń dotyczących udziału w postępowaniu, którego dotyczy poniższe ogłoszenie, uprzejmie informujemy, że nie ma już możliwości wzięcia udziału w tym postępowaniu. 

 


Szczecin, dnia 9 lipca 2021 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


I. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA


1. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033768, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (dalej: ZMPSiŚ S.A.) ogłasza wszczęcie postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego (dalej: Postępowanie).

 


2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie „Procedury postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego” (dalej: Procedura), która dostępna jest na: http://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/procedura/

 


3. Wszelkie użyte w treści niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu wyrażenia rozpoczynające się od dużej litery, które nie zostały zdefiniowane bezpośrednio w treści niniejszego dokumentu, mają znaczenie nadane im w pkt I Procedury.

 


4. Celem Postępowania jest wybranie przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie identycznych dla wszystkich Ofert kryteriów oceny Uczestnika Postępowania, z którym ZMPSiŚ S.A. zamierza zawrzeć Umowę przedwstępną zobowiązującą strony do zawarcia w oznaczonym terminie Umowy przyrzeczonej dotyczącej oddania do korzystania Uczestnikowi Postępowania wybranemu przez ZMPSiŚ S.A. przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu. Umowa przyrzeczona może dotyczyć także korzystania z istniejących nieruchomości gruntowych funkcjonalnie związanych z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku zalądowienia i bezpośrednio z nią sąsiadujących.

 


5. Warunkami zawarcia Umowy przyrzeczonej, będą m.in.: uzyskanie przez Uczestnika Postępowania, o którym mowa w pkt I.4 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu na własny koszt i własnym staraniem pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej; przeprowadzenie przez tego Uczestnika Postępowania na własny koszt i ryzyko zalądowienia odpowiedniego akwenu oraz uzyskanie przez ZMPSiŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego odpowiednich nowopowstałych nieruchomości lub innego rodzaju prawa do korzystania z tych nowopowstałych nieruchomości, o treści pozwalającej na dysponowanie przez ZMPSiŚ S.A. tymi nieruchomościami w odpowiednim zakresie.

 


6. Uczestnik Postępowania, o którym mowa w pkt I.4 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu – bez prawa żądania od ZMPSiŚ S.A. zwrotu poniesionych wydatków, rozliczenia poniesionych nakładów, odszkodowania lub innego świadczenia – na własny koszt i ryzyko dostosuje akwen morski przeznaczony na Nieruchomość a w razie konieczności także: akweny morskie przyległe do tego akwenu lub przyległe do tego akwenu nieruchomości, Nieruchomość lub inne nieruchomości funkcjonalnie związane z Nieruchomością w ramach Projektu, do potrzeb zrealizowania koncepcji zaproponowanej przez tego Uczestnika Postępowania.

 


7. Uczestnika Postępowania, o którym mowa w pkt I.4 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu, bez prawa żądania od ZMPSiŚ S.A. zwrotu poniesionych wydatków, rozliczenia poniesionych nakładów, odszkodowania lub innego świadczenia, obciążać będą wszelkie koszty i ryzyka związane z przygotowaniem i zrealizowaniem koncepcji zaproponowanej przez tego Uczestnika Postępowania, gospodarczym wykorzystywaniem Nieruchomości, w tym w szczególności: koszty związane ze wszelkimi procedurami administracyjnymi, prawnymi, uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, decyzji, etc. oraz przygotowania wszelkich dokumentów, opracowań, analiz, wniosków, etc. wymaganych dla zrealizowania powyżej wskazanych działań.

 


8. Każdy Uczestnik Postępowania we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz według swojego uznania powinien przed złożeniem Zgłoszenia przeanalizować stan faktyczny i prawny lokalizacji Nieruchomości oraz ocenić warunki na obszarze odpowiedniego akwenu morskiego i w porcie morskim w Świnoujściu, a także wszelkie inne fakty lub okoliczności mające wpływ na decyzje Uczestnika Postępowania dotyczące udziału w Postępowaniu lub złożenie Oferty i treść Oferty.

 


II. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 


1. Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie w języku polskim. Jeśli w Postępowaniu będą używane lub publikowane przez ZMPSiŚ S.A. lub Komisję angielskojęzyczne wersje dokumentów dla potrzeb Postępowania uważane one będą wyłącznie za tłumaczenia, wobec czego w przypadku rozbieżności decydujące znaczenie będzie mieć wyłącznie polska wersja językowa odpowiedniego dokumentu.

 


2. Wszystkie dokumenty składane w Postępowaniu przez Uczestników Postępowania, które nie zostały sporządzone w języku polskim muszą zostać przed złożeniem przetłumaczone na język polski przy czym dopuszczalne jest występowanie w dokumentach słów lub wyrażeń w języku angielskim.

 


3. Postępowanie prowadzone będzie w następujących formach: pisemna, dokumentowa, ustna lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Formę właściwą dla odpowiedniej czynności dokonywanej w ramach Postępowania określa Procedura. W przypadku gdy Procedura nie określa formy właściwej dla odpowiedniej czynności w toku Postępowania, Uczestnik Postępowania ma prawo do dokonania takiej czynności w jednej z form wskazanych w zdaniu poprzedzającym, według własnego uznania, chyba że Komisja z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje wszystkich Uczestników Postępowania o konieczności zachowania wskazanej przez Komisję formy takiej czynności.

 


4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, Postępowanie prowadzone będzie w etapach, określonych w pkt III.7 Procedury:
a) I etap Postępowania polegać będzie na złożeniu przez Uczestników Postępowania Zgłoszeń oraz weryfikacji przez Komisję wymogów formalnych określonych w Procedurze i treści Zgłoszeń, a następnie odrzuceniu Zgłoszeń złożonych przez Uczestników Postępowania podlegających wykluczeniu z udziału w Postępowaniu, na podstawie identycznych kryteriów wskazanych w pkt IX Procedury a także Zgłoszeń nie spełniających wymogów formalnych określonych w Procedurze.

 

b) II etap Postępowania polegać będzie na zebraniu przez Komisję zapytań Uczestników Postępowania dopuszczonych do II etapu Postępowania dotyczących w szczególności: Projektu, informacji zawartych w Dokumentacji lub warunków Umowy przedwstępnej i Umowy przyrzeczonej oraz udzieleniu przez Komisję odpowiedzi i wyjaśnień na te pytania, po czym nastąpi przygotowanie i złożenie Ofert przez Uczestników Postępowania. Po odrzuceniu Ofert złożonych przez Uczestników Postępowania podlegających wykluczeniu z udziału w Postępowaniu, na podstawie identycznych kryteriów wskazanych w pkt IX Procedury oraz Ofert nie spełniających wymogów formalnych określonych w Procedurze, pozostałe Oferty zostaną ocenione przez Komisję w celu ustalenia liczby punktów, które w II etapie Postępowania zdobyły poszczególne Oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

c) III etap Postępowania polegać będzie na przeprowadzeniu przez Komisję negocjacji w celu uzgodnienia treści Umowy przedwstępnej i Umowy przyrzeczonej w pierwszej kolejności z tym Uczestnikiem Postępowania, którego Oferta zdobyła największa liczbę punktów w II etapie Postępowania, przy czym gdyby w okresie wskazanym w pkt III.12 Procedury nie doszło do uzgodnienia pełnej treści Umowy przedwstępnej i Umowy przyrzeczonej, Komisja ma prawo według swego uznania do zakończenia negocjacji z odpowiednim Uczestnikiem Postępowania zaproszonym do udziału w III etapie Postępowania oraz zaproszenia do III etapu Postępowania innego Uczestnika Postępowania, którego Oferta zdobyła kolejno największą liczbę punktów w II etapie Postępowania – co może zostać powtórzone wielokrotnie, w stosunku do kolejnych Uczestników Postępowania w porządku odpowiadającym malejącej liczbie punktów, które w II etapie Postępowania zdobyły poszczególne Oferty. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Procedury, Zakończeniem III etapu Postępowania będzie zawarcie Umowy przedwstępnej z tym Uczestnikiem Postępowania, z którym w toku negocjacji zostanie uzgodniona pełna treść Umowy przedwstępnej i Umowy przyrzeczonej.

 


5. W II etapie Postępowania i w III etapie Postępowania mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy Postępowania, którzy zostali zaproszeni przez Komisję do udziału w odpowiednim etapie Postępowania.

 


6. Na podstawie uchwały Zarządu ZMPSiŚ S.A., w każdym czasie Postępowanie może zostać zakończone bez rozstrzygnięcia, również bez podania przyczyny, poprzez ogłoszenie w formie identycznej do zaproszenia do udziału w Postępowaniu. W przypadku zakończenia Postępowania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym Uczestnikom Postępowania nie przysługują żadne roszczenia wobec ZMPSiŚ S.A., członków organów ZMPSiŚ S.A., członków Komisji lub osób zatrudnionych lub współpracujących z ZMPSiŚ S.A.


III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 


1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest złożenie Zgłoszenia w formie i treści wskazanych w Procedurze wraz ze wszystkimi dokumentami wskazanymi w treści Procedury.

 


2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, prawo do złożenia Zgłoszenia i Oferty przysługuje Uczestnikom Postępowania, których udział w Postępowaniu nie narusza Prawa lub Procedury i którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w Postępowaniu na podstawie kryteriów wskazanych w pkt IX Procedury, przywołanych w pkt IV niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu.

 


3. W przypadku, gdy Uczestnikiem Postępowania jest grupa w skład której wchodzą osoby lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej którym Prawo przyznaje zdolność prawną, wszystkie warunki udziału w Postępowaniu muszą być spełnione przez każdego członka tej grupy i żaden z członków tej grupy nie może podlegać wykluczeniu z udziału w Postępowaniu na podstawie kryteriów wskazanych w pkt IX Procedury, pod rygorem wykluczenia z udziału w Postępowaniu całej grupy. W przypadku grupy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym warunkiem dopuszczenia takiej grupy do udziału w Postępowaniu jest wyznaczenie przez wszystkich uczestników tej grupy jednej osoby uprawnionej do reprezentacji całej grupy i udzielenie odpowiednich pełnomocnictw tej osobie w sposób zgodny z zasadami reprezentacji każdego z uczestników tej grupy.

 


4. Uczestnicy Postępowania ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty i ryzyka wynikające lub związane z udziałem w Postępowaniu. Uczestnikom Postępowania nie przysługują żadne roszczenia wobec ZMPSiŚ S.A. lub innych osób związane z kosztami lub ryzykami wynikającymi z udziału w Postępowaniu.

 


5. Szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone zostały w Procedurze.


IV. KRYTERIA WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. Kryteria wykluczenia z udziału w Postępowaniu określa pkt IX Procedury. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, w Postępowaniu nie mogą uczestniczyć lub mogą w każdym czasie zostać wykluczone z Postępowania:

 


a) osoby wchodzące w skład organów spółki ZMPSiŚ S.A. lub Komisji oraz ich osoby najbliższe w rozumieniu art.115 § 11 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;

 


b) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, które nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w treści Procedury lub wynikających z Prawa albo których udział w Postępowaniu narusza Prawo lub Procedurę;

 


c) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, które zawarły układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej podobnego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

 

d) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, które przedstawiły w Postępowaniu informacje wprowadzające w błąd ZMPSiŚ S.A. lub Komisję, co miało lub mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w Postępowaniu przez ZMPSiŚ S.A. lub Komisję;

 

e) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w stosunku do których według wiarygodnych informacji wydany zostało prawomocne orzeczenie potwierdzające dopuszczenie się jednego z następujących czynów:
(i) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art.2 Decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U.UE L 2008/300) lub zdefiniowanej w Prawie;
(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art.3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.UE L 1997/19 i art.2 ust.1 Decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. UE L 2003/192) lub zdefiniowanej w Prawie;
(iii) nadużycia finansowego w rozumieniu art.1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE L 1995/316) lub zdefiniowanego w Prawie;
(iv) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art.1 i art.3 Decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. UE L 2002/164) lub zdefiniowanych w Prawie, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa powyżej;
(v) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. UE L 2005/309) lub zdefiniowanego w Prawie;
(vi) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art.2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz.U.UE L 2011/101) lub zdefiniowanego w Prawie;

 

f) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w przypadku, gdy według wiarygodnych dla ZMPSiŚ S.A. lub Komisji informacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem z powodu dopuszczenia się jednego z czynów wymienionych w pkt IV.1 lit.e powyżej jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych tej osoby lub jednostki organizacyjnej;

 

g) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie do 3 (trzech) lat przed datą wszczęcia Postępowania nie wykonały lub nienależycie wykonały umowę zawartą z ZMPSiŚ S.A. albo osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powiązane kapitałowo z osobami lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które w okresie do 3 (trzech) lat przed datą wszczęcia Postępowania nie wykonały lub nienależycie wykonały umowę zawartą z ZMPSiŚ S.A.

 

h) grupy lub konsorcja, w których skład wchodzą osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, wymienione w którymkolwiek z postanowień pkt IV.1 lit.a-g powyżej;

 

i) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w stosunku do których Minister Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej lub instytucja właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa polskiego zgłosi zastrzeżenia w zakresie obronności lub bezpieczeństwa państwa polskiego.

 


V. ZGŁOSZENIE I JEGO ISTOTNE ELEMENTY

 

1. W Postępowaniu dopuszczalne jest wyłącznie złożenie oryginalnego egzemplarza Zgłoszenia o treści wskazanej w Procedurze. Zgłoszenie musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w treści Procedury.

 

2. Uczestnik Postępowania ma prawo złożyć tylko jedno Zgłoszenie.

 

3. Istotne elementy Zgłoszenia stanowią zawarte w treści Zgłoszenia informacje oraz oświadczenia Uczestnika Postępowania, które będą oceniane w Postępowaniu na podstawie kryteriów wskazanych w Załączniku nr 2 do Procedury,

 

4. Do Zgłoszenia muszą zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt XI.4 Procedury, sporządzone zgodnie z treścią Procedury.

 

5. Szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści Zgłoszenia oraz warunki ważności Zgłoszenia określone zostały w Procedurze.


VI. OFERTA I JEJ ISTOTNE ELEMENTY

 

1. W Postępowaniu dopuszczalne jest wyłącznie złożenie oryginalnego egzemplarza Oferty o treści wskazanej w Procedurze. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w treści Procedury.

 

2. Uczestnik Postępowania ma prawo złożyć tylko jedną Ofertę.

 

3. W Postępowaniu niedozwolone jest składanie Ofert: warunkowych, częściowych lub Ofert o podobnej treści.

 

4. Uczestnik Postępowania składa Ofertę poprzez wypełnienie formularzy stanowiących Załącznik nr 4A i Załącznik nr 4B do Procedury oraz załączenie do nich wszystkich dokumentów określonych w pkt XII.10 Procedury.

 

5. W formularzu informującym o zamierzeniach i koncepcji Uczestnika Postępowania (Załącznik nr 4B do Procedury) obowiązkowe jest wskazanie kwoty, którą w przypadku zawarcia z nim Umowy przyrzeczonej, Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za korzystanie z Nieruchomości na podstawie Umowy przyrzeczonej, przy czym kwota zaoferowana przez Uczestnika Postępowania nie może być niższa, niż minimalna wysokość opłaty (czynszu) za korzystanie z Nieruchomości wskazana przez ZMPSiŚ S.A. w pkt IX niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu.

 

6. Istotne elementy Oferty stanowią zawarte w treści Oferty informacje oraz oświadczenia Uczestnika Postępowania, które będą oceniane w Postępowaniu na podstawie kryteriów wskazanych w Załączniku nr 2 do Procedury, zgodnie z pkt VIII niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu.

 

7. Do Oferty muszą zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt XII.10 Procedury, sporządzone zgodnie z treścią Procedury.

 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści Oferty oraz warunki ważności Oferty określone zostały w Procedurze.


VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1. W treści Oferty każdy Uczestnik Postępowania ma obowiązek złożyć oświadczenie, że jest związany bez zastrzeżeń lub warunków całą złożoną przez siebie Ofertą w okresie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 


VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 

1. Ważne Oferty będą oceniane w II etapie Postępowania na podstawie informacji lub oświadczeń zawartych w formularzu Oferty na który składają się Załącznik nr 4A i Załącznik nr 4B do Procedury, według następujących kryteriów identycznych dla wszystkich Ofert:

a) kryteria cenowe:

(i) Wysokość rocznej opłaty (czynszu), którą Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za korzystanie z całej Nieruchomości – iloczyn punktów 3.2 i 3.3 Załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 30.
• Oferta o najwyższej wartości świadczenia na rzecz ZMPSiŚ S.A. otrzyma 30 punktów.
• Pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty.

 

(ii) Wysokość opłaty na rzecz ZMPSiŚ S.A., którą Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za każdą jednostkę pojemności kontenerów (1 TEU) przeładowaną w transporcie morskim - punkt 3.4 Załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 10.
• Oferta o najwyższej wartości świadczenia na rzecz ZMPSiŚ S.A. otrzyma 10 punktów.
• Pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty.

 

(iii) Wysokość opłaty na rzecz ZMPSiŚ S.A., którą Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za każdą jednostkę pojemności kontenerów (1TEU) przeładowaną w transporcie morskim w tranzycie (transhipment) - punkt 3.5 Załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 10.
• Oferta o najwyższej wartości świadczenia na rzecz ZMPSiŚ S.A. otrzyma 10 punktów.
• Pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty.


b) kryteria funkcjonalne lub ilościowe:

 

(i) Zgodność przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości z ogólnym celem wykorzystania Nieruchomości założonym przez ZMPSiŚ S.A. w Załączniku nr 8 do Procedury wg danych zamieszczonych w punktach 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14 Załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 5.
• Oferta oceniona najwyżej może otrzymać 4 – 5 punktów.
• Oferta oceniona średnio może otrzymać 2 – 3 punktów.
• Oferta oceniona najniżej może otrzymać 0 – 1 punkt.
• Najlepiej zostanie oceniona Oferta najbardziej zgodna z ogólnym celem wykorzystania Nieruchomości założonym przez ZMPSiŚ S.A. w Załączniku nr 8 do Procedury.

 

(ii) Gwarantowana przez Uczestnika Postępowania roczna zdolność przeładunkowa (w TEU) głębokowodnego terminala kontenerowego zlokalizowanego na Nieruchomości po zakończeniu I fazy budowy projektu – pkt 1.12 Załącznika nr 4B Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 15.
• Oferta o najwyższej gwarantowanej zdolności przeładunkowej otrzyma 15 punktów.
• Pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty.

 

(iii) Gwarantowany przez Uczestnika Postępowania termin obsłużenia pierwszego statku oceanicznego klasy megamax przy głębokości 14,5m z wykorzystaniem urządzeń lub obiektów zlokalizowanych w granicach nieruchomości po zagospodarowaniu Nieruchomości przez Uczestnika postępowania w sposób zgodny z koncepcją przedstawioną przez Uczestnika postępowania – punkt 1.11 Załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 15.
• Oferta oceniona najwyżej może otrzymać 11 – 15 punktów.
• Oferta oceniona średnio może otrzymać 6 – 10 punktów.
• Oferta oceniona najniżej może otrzymać 0 – 5 punktów.
• Najlepiej zostanie oceniona Oferta zawierająca najkrótszy termin.

 

(iv) Stopień zgodności przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości z programem mobilności wojskowej (military mobility) – wg punktów 1.21, 1.22 załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 5.
• Oferta oceniona najwyżej może otrzymać 4 – 5 punktów.
• Oferta oceniona średnio może otrzymać 2 – 3 punktów.
• Oferta oceniona najniżej może otrzymać 0 – 1 punkt.
• Najlepiej zostanie oceniona Oferta spełniająca najwięcej wymagań spośród wskazanych w Załączniku nr 9 do Procedury.


c) kryteria środowiskowe:

 

(i) Zastosowanie w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (flora i fauna) – punkt 1.15 Załącznika nr 4B do Procedury.
• W ocenie tego kryterium Oferta może otrzymać 0 albo 1 punkt.
• 1 punkt otrzyma każda Oferta zawierająca informację o zastosowaniu w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (flora i fauna).

 

(ii) Zastosowanie w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na atmosferę – punkt 1.16 Załącznika nr 4B do Procedury.
• W ocenie tego kryterium Oferta może otrzymać 0 albo 1 punkt.
• 1 punkt otrzyma każda Oferta zawierająca informację o zastosowaniu w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na atmosferę.

 

(iii) Zastosowanie w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań zapewniających dostawę energii elektrycznej na statek podczas postoju statku przy nabrzeżu, w celu zasilania urządzeń statkowych – punkt 1.16 Załącznika nr 4B do Procedury.
• W ocenie tego kryterium Oferta może otrzymać 0 albo 1 punkt.
• 1 punkt otrzyma każda Oferta zawierająca informację o zastosowaniu w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań zapewniających dostawę energii elektrycznej na statek podczas postoju statku przy nabrzeżu, w celu zasilania urządzeń statkowych.


d) kryteria społeczne:

 

(i) zaproponowane przez Uczestnika Postępowania działania na rzecz lokalnej społeczności – punkt 1.19 Załącznika nr 4B do Procedury.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 7.
• Oferta o najwyższej wartości świadczeń gwarantowanych przez Uczestnika Postępowania na rzecz lokalnej społeczności otrzyma 7 punktów.
• pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty.

2. Liczba punktów, które w II etapie Postępowania zdobyła Oferta będzie równa sumie iloczynów całkowitej ilości punktów, jaką Oferta uzyskała w poszczególnych grupach kryteriów wymienionych powyżej (pkt VIII.1 lit.a-d) i wag tych punktów ustalonych dla odpowiednich kryteriów.


IX. MINIMALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (CZYNSZU)

 

1. Umowa przyrzeczona, o której mowa w pkt I.4 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu będzie umową odpłatną.

 

2. Minimalna wysokość opłaty (czynszu) za korzystanie z Nieruchomości, która zostanie wskazana przez Uczestnika Postępowania w Ofercie (tj. w formularzu informującym o zamierzeniach i koncepcji Uczestnika Postępowania – Załącznik nr 4B do Procedury) nie może być niższa od kwoty (bez VAT): po 21,00 (dwadzieścia jeden) złotych rocznie za każdy 1m2 powierzchni tej Nieruchomości.

 

3. Wysokość opłaty (czynszu) za korzystanie z Nieruchomości wskazana w pkt IX.2 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu zostanie obniżona:

 

a) w okresie do końca pierwszych pełnych dwunastu miesięcy kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy przyrzeczonej – o 80 % (osiemdziesiąt procent);

 

b) w okresie od początku trzynastego pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty zawarcia Umowy przyrzeczonej do upływu wskazanego w treści Oferty (pkt 1.10 Załącznika nr 4B do Procedury) gwarantowanego przez Uczestnika Postępowania terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów pozwalających na bezpieczną obsługę co najmniej jednego statku oceanicznego klasy megamax przy głębokości 14,5 m i przeładunek kontenerów z obsługiwanego statku klasy megamax, lecz nie dłużej niż do końca trzydziestego szóstego miesiąca licząc od daty zawarcia Umowy przyrzeczonej – o 50 % (pięćdziesiąt procent).


X. TERMINY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ I OFERT

 

1. Ostatecznym terminem składania Zgłoszeń będzie dzień 30 września 2021 roku, godz. 15:00.

 

2. Ostatecznym terminem składania Ofert będzie dzień 28 lutego 2022 roku, godz. 15:00.

 

3. Do upływu odpowiedniego terminu wskazanego w pkt X.1 albo pkt X.2 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu, Zgłoszenia lub Oferty mogą być składane, wyłącznie w następujących miejscach:

 

a) osobiście w pok. nr 1 w siedzibie ZMPSiŚ S.A. w Szczecinie przy ul. Bytomskiej nr 7 albo:

 

b) za pośrednictwem poczty lub kuriera przesyłką doręczoną na adres: ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A., ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, Polska.

 

4. Za termin złożenia Zgłoszenia lub Oferty będzie uważany:

 

a) w przypadku Zgłoszeń lub Ofert złożonych osobiście – moment pokwitowania przez przedstawiciela ZMPSiŚ S.A. wydania temu przedstawicielowi ZMPSiŚ S.A. w miejscu wskazanym w pkt X.3 lit.a niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu opakowania zawierającego Ofertę;

 

b) w przypadku Zgłoszeń lub Ofert przesłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera – moment pokwitowania przez przedstawiciela ZMPSiŚ S.A. wydania temu przedstawicielowi ZMPSiŚ S.A. przesyłki zawierającej Ofertę w miejscu wskazanym w pkt X.3 lit.b niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu.


XI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

 

1. Otwarcie Ofert złożonych do upływu terminu wskazanego w pkt X.2 niniejszego zaproszenia do udziału w Postępowaniu rozpocznie się w dniu 01 marca 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie ZMPSiŚ S.A. w Szczecinie przy ul. Bytomskiej nr 7.


XII. SPOSÓB POBRANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z POSTĘPOWANIEM

 

1. W celu pobrania Dokumentacji zawierającej dodatkowe informacje, które mogą okazać się przydatne dla celów przygotowania i złożenia Oferty, Uczestnik Postępowania powinien wysłać za pomocą poczty elektronicznej wiadomość sporządzoną w języku polskim na adres: ct@port.szczecin.pl.

 

2. Wiadomość, o której mowa w pkt XII.1 powyżej musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 

a) imię i nazwisko autora wiadomości;

b) numer telefonu do kontaktu z autorem wiadomości wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym;

c) wskazanie, jaka osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest zainteresowana udziałem w Postępowaniu (pełna nazwa i adres siedziby);

d) adres poczty elektronicznej, na który mają zostać przesłane informacje umożliwiające pobranie Dokumentacji.

 

3. Wiadomość z indywidualnym linkiem i hasłem do pobrania Dokumentacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt XII.2 lit.d powyżej.
4. Wnioski o udostępnienie Dokumentacji niespełniające wymogów określonych w pkt XII.1 i XII.2 powyżej zostaną pozostawione bez odpowiedzi.


XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Wszelkie kwoty wskazane w walutach obcych w treści Ofert lub innych dokumentów złożonych wraz z Ofertami będą dla celów Postępowania przeliczane na złote polskie według kursu odpowiedniej waluty obcej określonego w tabeli A ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym zostało opublikowane niniejsze zaproszenie do udziału w Postępowaniu.

 

2. Dokonanie jakiejkolwiek czynności w toku Postępowania, a w szczególności złożenie Zgłoszenia oznacza równocześnie potwierdzenie, że Uczestnik Postępowania zapoznał się z Procedurą w jej aktualnym w dacie zastosowania brzmieniu, zrozumiał jej treść, akceptuje Procedurę bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania w Postępowaniu wszystkich postanowień Procedury.

 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu, a treścią Procedury, decydujące znaczenie ma treść Procedury.

 

4. Procedura, Dokumentacja, zaproszenie do udziału w Postępowaniu lub inne dokumenty dotyczące Postępowania lub sporządzane przez ZMPSiŚ S.A. w związku z Postępowaniem nie stanowią: ofert w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego lub art.661 § 1 Kodeksu cywilnego, ogłoszenia o aukcji lub przetargu w rozumieniu art.701 Kodeksu cywilnego albo zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art.71 Kodeksu cywilnego.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.