port Szczecin
BIZNES
Wpis do Rejestru podmiotów, jeżeli są wytwórcami odpadów.
Ogłoszenia
Wpis do Rejestru podmiotów, jeżeli są wytwórcami odpadów.

Dział Ochrony Środowiska i BHP Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA informuje wszystkich Dzierżawców i Najemców terenów i obiektów portowych o:

konieczności dokonania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jeżeli są wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach (posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane oraz posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów). Powyższy Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), prowadzonej przez marszałka województwa.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 t.j.) działalność
w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku wytwórcy odpadów obowiązanego do prowadzenia ich ewidencji), może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru, przy czym wpis do rejestru, należy uzyskać, przed rozpoczęciem działalności we wskazanym zakresie.

Z prowadzenia ewidencji odpadów są wyłączeni, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach:
1) wytwórcy:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, którzy wykorzystują odpady na potrzeby własne,
3) podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach (nieprofesjonalni zbierający),
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach.
Jeżeli podmiot nie mieści się w powyższych wyłączeniach oraz nie jest zwolniony
z obowiązku prowadzenia ewidencji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 12.12.2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Dz. U. z 2015, poz. 1431), powinien złożyć wniosek do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, o wpis do rejestru.

Jednocześnie informujemy, iż ustawa o odpadach (art. 179) przewiduje sankcję karną
w postaci kary aresztu albo grzywny w przypadku, gdy podmiot nie złoży wniosku o wpis do rejestru. Z kolei art. 194 ust. 1, pkt 5) ustawy o odpadach przewiduje karę pieniężną dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność m.in. w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie może wynieść nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.