port Szczecin
ZCL

Tereny Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (ZCL) o powierzchni 6,35 ha, położone są w centralnym punkcie Portu Szczecińskiego.  

 

 

 

Informacje ogólne i korzyści płynące z dzierżawy terenów ZCL: 

 • Doskonałe skomunikowanie z systemem drogowym, co pozwala na wygodne transportowanie ładunków pomiędzy planowanymi inwestycjami a sąsiadującymi nabrzeżami,
 • Ograniczenie kosztów operacji przeładunkowych poprzez bezpośrednie sąsiedztwo firm zajmujących się świadczeniem tych usług oraz wszelkiego rodzaju działalności około-portowych,
 • Bliskość WOC ( Wolnego Obszaru Celnego), torów szlakowych PKP oraz bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina,

 

 

 • Dostępność mediów - w pobliżu oferowanych nieruchomości znajdują się wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności media włączając w to również infrastrukturę teletechniczną,
 • Możliwa dzierżawa całego terenu lub jego mniejszych części, począwszy już od 1 ha,

 

 

 • Obszar ZCL to tereny  przemysłowo – składowe, przeznaczone na centra i bazy logistyczne, magazyny i place składowe z funkcją produkcyjną. Dopuszcza się funkcję usługową związaną z prowadzoną produkcją i logistyką.

Dostępność mediów na terenie ZCL 

Istniejąca infrastruktura 
Elektryczność na terenie (T/N)  T
 Napięcie [kV]         3 stacje transformatorowe – 630kVA na każdą 

Dostępna moc [MW] 

Do uzgodnienia 

Gaz na terenie (T/N)  

N

Odległość przyłącza od granicy działki  

20m

Wartość kaloryczna [MJ/Nm3] 

36,0 MJ/Nm3 

Średnica rury [mm]    

90mm

Dostępna objętość [Nm3/h] 

Brak danych 

Woda  na terenie (T/N) 

T (socjalne) 

Dostępna objętość [m3/24h] 

2400 m3/24h 

Kanalizacja na terenie (T/N) 

T

Dostępna objętość [m3/24h] 

2400 m3/24h 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź  
w bezpośrednim sąsiedztwie 

T

Telefony (T/N) 

T

Zdj. 1   Mapa

Fot. 1 Teren Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego

Fot. 2   Umiejscowienie terenu w porcie w Szczecinie.

3.  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

1.

przeznaczenie terenu

1) funkcja produkcyjna – bazowo - składowa, przeładunkowa, z funkcjami

towarzyszącymi,

2) dopuszcza się usługi: produkcyjne, logistyczne,

3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

4) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się obecne użytkowanie terenu;

2.

kształtowanie zabudowy i

zagospodarowania

terenu

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki,

3) wysokość zabudowy do 30,0 m n.p.t., wysokości budowli, urządzeń i obiektów wg potrzeb technologicznych, z uwzględnieniem § 6 ust. 2 pkt 15,

4) dachy o parametrach dowolnych,

5) na terenie S.M.7019.PU ukrycie obrony cywilnej do utrzymania, dopuszcza się

zmianę sposobu użytkowania obiektu, z uwzględnieniem wymogów obrony

cywilnej,

6) dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących i wbudowanych;

3.

zasady parcelacji

1) parcelacja z zachowaniem dostępu nowo wydzielanej działki do drogi publicznej, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,

2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1 ha,

3) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki – 50 m,

4) kąt nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego 85° ¸ 95°;

4.

ochrona środowiska i

przyrody

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki,

2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią;

5.

ochrona dziedzictwa

kulturowego i zabytków

teren objęty strefą „E” ochrony ekspozycji;

6.

komunikacja

1) obsługa terenu S.M.7019.PU z terenów: S.M.7083.KD.L (ul. Ks. Kujota) i/lub

S.M.7096.KDW i/lub S.M.7097.KDW,

2) obsługa terenu S.M.7020.PU z terenu S.M.7097.KDW,

3) obsługa terenu S.M.7021.PU z terenów: S.M.7083.KD.L i/lub S.M.7096.KDW i/lub S.M.7097.KDW,

4) ilość miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 6,

5) dopuszcza się budowę bocznic kolejowych;

7.

infrastruktura techniczna

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzenie wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci

uzbrojenia w terenach: S.M.7076.KD.G, S.M.7078.KD.Z, S.M.7083.KD.L,

S.M.7096.KDW, S.M.7097.KDW, S.M.7018.PUw, S.M.7019.PU, S.M.7020.PU,

S.M.7021.PU,

2) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne

ścieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz

budowy sieci w nowej lokalizacji,

3) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV - z

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji,

4) istniejące przepompownie ścieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji,

5) na terenie S.M.7019.PU istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej i radiolinie - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,

6) na terenach: S.M.7019.PU, S.M.7020.PU istniejące urządzenia melioracyjne - z

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,

7) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych

linią kablową 15 kV,

8) dopuszcza się budowę nowych przepompowni ścieków sanitarnych.

4. Dostępność mediów na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.

Istniejąca infrastruktura

 • Napięcie [kV]

3 stacje transformatorowe – 630kVA na każdą

 • Dostępna moc [MW]

Do uzgodnienia

Gaz na terenie (T/N)

 

N

 • Odległość przyłącza od granicy działki

 

20 m

 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3

36,0 MJ/Nm3

 • Średnica rury [mm]  

90 mm

 • Dostępna objętość [Nm3/h]

Brak danych

Woda  na terenie (T/N)

 

 

T (socjalne)

 • Dostępna objętość [m3/24h]   

2400 m3/24h

Kanalizacja na terenie (T/N)

 T

 • Dostępna objętość [m3/24h]

2400 m3/24h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

5. Niniejsza informacja skierowana jest do podmiotów zainteresowanych wydzierżawieniem terenów inwestycyjnych w porcie w Szczecinie, dla których ważnym elementem jest możliwość transportu towarów drogą morską.

ZMPSiŚ S.A. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane wydzierżawieniem terenów ZCL do wypełnienia Ankiety Programowej Inwestycji (API).

Pobierz API


W przypadku zainteresowania ofertą terenową ZCL, prosimy o kontakt z panią Ewą Kurdyła, Specjalistą ds. inwestorów zewnętrznych, tel.: +48 91 430 84 40 lub tel. kom.:+48 665 431 165, e-mail: ekurdyla@port.szczecin.plmailto:ekurdyla@port.szczecin.pl
  

ZMPSiŚ S.A. zastrzega, że niniejsza informacja nie stanowi: oświadczenia woli ZMPSiŚ S.A., oświadczenia ZMPSiŚ S.A. o woli zawarcia umowy lub oferty ZMPSiŚ S.A. lub ogłoszenia aukcji albo przetargu. Jest natomiast zaproszeniem do zainteresowania terenami inwestycyjnymi w porcie w Szczecinie, które po spełnieniu określonych warunków i akceptacji obu stron doprowadzi do wydzierżawienia przedmiotowego terenu.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.