• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw dot. gospodarki morskiej

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw dot. gospodarki morskiej

25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła trzy ważne projekty ustaw dotyczące gospodarki morskiej. Są to: specustawa dot. budowy portów zewnętrznych, zmiany ustawy o portach i przystaniach morskich oraz zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Projekt ma na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich. Dotyczy on tzw. portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. portów w Gdańsku, Gdyni oraz zespołu portów Szczecin – Świnoujście. Są to porty z ponad 95% udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie z dokumentem, na wniosek inwestora, wojewoda właściwy miejscowo dla siedziby podmiotu zarządzającego portem wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.

2. Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem projektu jest dostosowanie ustawy o portach i przystaniach morskich do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (zwane dalej rozporządzeniem portowym).

Co do zasady rozporządzenie portowe stosowane jest wprost, jednakże konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych pozwalających na jego prawidłowe stosowanie.

3. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt ustawy zakłada zmianę art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającą na rozszerzeniu jego zakresu o statki o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego uzyskają marynarze, pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami innych państw UE i EOG.

Celem projektowanej ustawy jest zachęcenie armatorów do przeflagowania swoich statków spod bander, które gwarantują marynarzom zwolnienia podatkowe, pod banderę polską oraz poprawę konkurencyjności polskich marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy.

- Dziś jest bardzo dobry dzień dla gospodarki morskiej. Rada Ministrów przyjęła trzy ustawy. Specustawa o budowie portów zewnętrznych ułatwi realizację strategicznych inwestycji portowych. Ustawa o portach i przystaniach morskich usprawni procesy zarządzania w porcie i ułatwi budowę infrastruktury dostępowej. Natomiast zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia marynarzy z podatku i jest kolejnym krokiem na drodze do powrotu polskiej bandery - zaznaczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski podczas briefingu prasowego. (źródło: MGMiŻŚ)