• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki

Rada Nadzorcza Spółki
„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”
- sporządzonych na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2022 r.,

wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, zawierających opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, tj. czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy
Spółki i Grupy Kapitałowej

oraz

badania spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych Spółce
w roku 2021 i 2022 na realizację projektów inwestycyjnych

I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać następujące warunki, a w szczególności zawierać:

1. Informacje o oferencie:
• nazwę, siedzibę, numer NIP oferenta;
• formę prowadzenia działalności;
• o wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach);
• o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
• o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki, wraz z informacją o wpisie do rejestru biegłych rewidentów (art. 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).

2. Informacje dodatkowe:
• informacje nt. posiadanego min. 5-letniego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, m.in. na potrzeby memorandów informacyjnych i prospektów emisyjnych;
• listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia;

3. Oświadczenia firmy audytorskiej o:
• spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
• wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

4. Cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego) oraz cenę za badanie spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych.

5. Wskazanie metod, terminów i harmonogramu badania poszczególnych sprawozdań finansowych oraz badania spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych, otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia nie będącego pomocą publiczną.

6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wykonywania czynności rewizji finansowej).

7. Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

II. Planowane terminy zakończenia badania:
-  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok -  14 kwietnia 2022 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej –  14 kwietnia 2022 r.,
-  spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2021 na realizację projektów inwestycyjnych – 14 kwietnia 2022 r.,
-  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok - 14 kwietnia 2023 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 14 kwietnia 2023 r.,
-  spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2022 na realizację projektów inwestycyjnych - 14 kwietnia 2023 r.

III. Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 z późn.zm.) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

IV. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych)
i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.” oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, dokonującej oceny sprawozdań finansowych oraz (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

V. Kryterium oceny ofert:
1. cena za badanie sprawozdania – 70%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – 30%

VI. Oferty należy kierować pod adresem „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”,
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - nie otwierać”, w terminie do dnia 06 września 2021 r.,
do godz. 1430. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy
ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin.

VII. Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: 13 września 2021 r.

VIII. Rada Nadzorcza Spółki ZMPSiŚ S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 05 września 2021 r. do sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 430 86 50.