Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Informacje szczegółowe

1. Informacje ogólne

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033768, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, wysokość kapitału zakładowego: 14 328 570,00 złotych (wpłacony w całości), REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (dalej: „ZMPSiŚ S.A.”), działając w celu zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, podjął starania w celu wydzierżawienia terenów inwestycyjnych w centralnej części portu w Szczecinie. Zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, teren o łącznej powierzchni 93.890 m2, przeznaczony może być na funkcje usługową, logistyczną, dystrybucyjną czy produkcyjną. Możliwość zagospodarowania całości obszaru (9,39 ha) bądź pojedynczych nieruchomości począwszy od 1,8 ha.

Tereny Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego położone są w centralnym punkcie Portu Szczecińskiego. Dzięki doskonałemu skomunikowaniu z systemem drogowym, możliwe jest wygodne transportowanie ładunków pomiędzy planowanymi inwestycjami a sąsiadującymi nabrzeżami. Bezpośrednie sąsiedztwo firm zajmujących się świadczeniem usług przeładowczych oraz wszelkiego rodzaju działalności około-portowych pozwala znacząco ograniczyć koszty wielu operacji. Niewątpliwym atutem takiej lokalizacji jest również bliskość WOC ( Wolnego Obszaru Celnego), torów szlakowych PKP oraz bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina. W pobliżu oferowanych nieruchomości znajdują się wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności media włączając w to również infrastrukturę teletechniczną. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jako dostawca mediów zapewnia jakość dostarczanych usług na najwyższym poziomie.

2. Lokalizacja  - stan istniejący
Tereny inwestycyjne Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (ZCL) znajdują się w obrębie portu w Szczecinie. Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 93.890 m2, obejmuje działki: nr 21/19, nr 22/5, nr 38/3, nr 23 - wszystkie z obrębu 1084 w Szczecinie, położone w granicach portu morskiego w Szczecinie na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (ZCL)  przy ul. Stanisława Hryniewieckiego oraz ul. Ks. Stanisława Kujota. Decyzją Zarządu ZMPSiŚ S.A., teren ZCL został podzielony na dwie działki do wydzierżawienia o powierzchni 5,99 ha oraz 3,39 ha, rozdzielone drogą.
Ww. tereny są w pełni gotowe do wydzierżawienia - uzbrojone, a nośność dróg dojazdowych została podwyższona do 115 kN/oś. Przyszłemu dzierżawcy w granicach przedmiotu dzierżawy proponujemy zrealizowanie inwestycji, polegającej m.in. na wybudowaniu obiektów budowlanych z ich przeznaczeniem na funkcje: usługową, logistyczną, dystrybucyjną, produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Pobierz broszurę

Fot. 1 Teren Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego

Rys. 1   Mapa

Fot. 2   Umiejscowienie terenu w porcie w Szczecinie.

3.  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

1.

przeznaczenie terenu

1) funkcja produkcyjna – bazowo - składowa, przeładunkowa, z funkcjami

towarzyszącymi,

2) dopuszcza się usługi: produkcyjne, logistyczne,

3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej,

4) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się obecne użytkowanie terenu;

2.

kształtowanie zabudowy i

zagospodarowania

terenu

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki,

3) wysokość zabudowy do 30,0 m n.p.t., wysokości budowli, urządzeń i obiektów wg potrzeb technologicznych, z uwzględnieniem § 6 ust. 2 pkt 15,

4) dachy o parametrach dowolnych,

5) na terenie S.M.7019.PU ukrycie obrony cywilnej do utrzymania, dopuszcza się

zmianę sposobu użytkowania obiektu, z uwzględnieniem wymogów obrony

cywilnej,

6) dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących i wbudowanych;

3.

zasady parcelacji

1) parcelacja z zachowaniem dostępu nowo wydzielanej działki do drogi publicznej, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,

2) minimalna powierzchnia wydzielonej działki - 1 ha,

3) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki – 50 m,

4) kąt nachylenia granic nowo wydzielonej działki w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego 85° ¸ 95°;

4.

ochrona środowiska i

przyrody

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki,

2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią;

5.

ochrona dziedzictwa

kulturowego i zabytków

teren objęty strefą „E” ochrony ekspozycji;

6.

komunikacja

1) obsługa terenu S.M.7019.PU z terenów: S.M.7083.KD.L (ul. Ks. Kujota) i/lub

S.M.7096.KDW i/lub S.M.7097.KDW,

2) obsługa terenu S.M.7020.PU z terenu S.M.7097.KDW,

3) obsługa terenu S.M.7021.PU z terenów: S.M.7083.KD.L i/lub S.M.7096.KDW i/lub S.M.7097.KDW,

4) ilość miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 6,

5) dopuszcza się budowę bocznic kolejowych;

7.

infrastruktura techniczna

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzenie wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci

uzbrojenia w terenach: S.M.7076.KD.G, S.M.7078.KD.Z, S.M.7083.KD.L,

S.M.7096.KDW, S.M.7097.KDW, S.M.7018.PUw, S.M.7019.PU, S.M.7020.PU,

S.M.7021.PU,

2) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne

ścieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz

budowy sieci w nowej lokalizacji,

3) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV - z

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji,

4) istniejące przepompownie ścieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji,

5) na terenie S.M.7019.PU istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej i radiolinie - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,

6) na terenach: S.M.7019.PU, S.M.7020.PU istniejące urządzenia melioracyjne - z

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,

7) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych

linią kablową 15 kV,

8) dopuszcza się budowę nowych przepompowni ścieków sanitarnych.

4. Dostępność mediów na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.

Istniejąca infrastruktura

  • Napięcie [kV]

3 stacje transformatorowe – 630kVA na każdą

  • Dostępna moc [MW]

Do uzgodnienia

Gaz na terenie (T/N)

 

N

  • Odległość przyłącza od granicy działki

 

20 m

  • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3

36,0 MJ/Nm3

  • Średnica rury [mm]  

90 mm

  • Dostępna objętość [Nm3/h]

Brak danych

Woda  na terenie (T/N)

 

 

T (socjalne)

  • Dostępna objętość [m3/24h]   

2400 m3/24h

Kanalizacja na terenie (T/N)

 T

  • Dostępna objętość [m3/24h]

2400 m3/24h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

5. Niniejsza informacja skierowana jest do podmiotów zainteresowanych wydzierżawieniem terenów inwestycyjnych w porcie w Szczecinie, dla których ważnym elementem jest możliwość transportu towarów drogą morską.

ZMPSiŚ S.A. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane wydzierżawieniem terenów ZCL do wypełnienia Ankiety Programowej Inwestycji (API)

Pobierz API

Prosimy o jej przesyłanie na adres investor@port.szczecin.pl lub złożenie pisemnie pod adresem:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

ZMPSiŚ S.A. zastrzega, że niniejsza informacja nie stanowi: oświadczenia woli ZMPSiŚ S.A., oświadczenia ZMPSiŚ S.A. o woli zawarcia umowy lub oferty ZMPSiŚ S.A. lub ogłoszenia aukcji albo przetargu. Jest natomiast zaproszeniem do zainteresowania terenami inwestycyjnymi w porcie w Szczecinie, które po spełnieniu określonych warunków i akceptacji obu stron doprowadzi do wydzierżawienia przedmiotowego terenu.