Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Otwarcie ofert

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT nr 2

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie (ZMPSiŚ S.A.) informuje, że do upływu terminu składania ofert w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego, wszczętym na podstawie uchwały nr 2 Zarządu ZMPSiŚ S.A. z dnia 16 listopada 2020 roku, wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Baltic Gateway Limited z Wielkiej Brytanii.

Jednak wobec faktu, iż komisja prowadząca postępowanie stwierdziła, że złożona oferta nie spełnia wszystkich wymogów formalnych określonych w procedurze na podstawie której ZMPSiŚ S.A. prowadzi to postępowanie, komisja rekomenduje Zarządowi ZMPSIŚ S.A. odrzucenie złożonej oferty i zakończenie aktualnie prowadzonego postępowania bez rozstrzygnięcia .

ZMPSiŚ S.A. informuje ponadto, iż nadal będzie podejmował działania zmierzające do zawarcia z podmiotem zewnętrznym odpowiedniej umowy zapewniającej powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie morskim w Świnoujściu. Niezależnie od wyników bieżącego postępowania, ZMPSiŚ S.A. prowadzi prace przygotowawcze w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji tego projektu.

--------------------

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2021 roku

KOMUNIKAT nr 1

Komisji prowadzącej postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego w sprawie:
osobistego udziału w otwarciu Ofert oraz przeprowadzenia transmisji z otwarcia Ofert

1. Wobec wprowadzonych ustawowo na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustanowienia przez Radę Ministrów określonych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z wystąpienia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, możliwość osobistego udziału w otwarciu Ofert, które zostanie dokonane przez Komisję w terminie i miejscu wskazanym w pkt XVI Procedury, zastrzeżona będzie wyłącznie dla członków Komisji.

2.. W celu zapewnienia jawności publicznego otwarcia Ofert, które zostanie dokonane przez Komisję w terminie i miejscu wskazanym w pkt XVI Procedury, przeprowadzona zostanie internetowa transmisja online dostępna dla wszystkich osób, które do dnia 15 kwietnia 2021 roku do godz.15:00 prześlą na adres poczty elektronicznej: ct@port.szczecin.pl wiadomość zawierającą wszystkie informacje wskazane w pkt 3 niniejszego komunikatu.

3. Wiadomość, o której mowa w pkt 2 niniejszego komunikatu musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko nadawcy wiadomości;
b) numer telefonu (wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym) do kontaktu z nadawcą wiadomości;
c) adres poczty elektronicznej, na który mają zostać przesłane informacje umożliwiające nadawcy wiadomości odbieranie internetowej transmisji online z publicznego otwarcia Ofert, które zostanie dokonane przez Komisję w terminie i miejscu wskazanym w pkt XVI Procedury.

4. Wiadomość z linkiem umożliwiającym odbieranie internetowej transmisji online zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 3 lit.c) niniejszego komunikatu.

5. Wiadomości, o których mowa w pkt 2 niniejszego komunikatu, nadane po terminie określonym w pkt 2 niniejszego komunikatu lub niespełniające wymogów określonych w pkt 3 niniejszego komunikatu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

6. Wszelkie użyte w treści niniejszego dokumentu wyrażenia rozpoczynające się od dużej litery, które nie zostały zdefiniowane bezpośrednio w treści niniejszego dokumentu, mają znaczenie nadane im w pkt I „Procedury postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego”.