Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Pytania i odpowiedzi

23.12.2020

Pytanie: Czy w sytuacji, kiedy w toku negocjacji prowadzonych przez ZMPSiŚ S.A. z Uczestnikiem Postępowania zaproszonym do II etapu Postępowania okazałoby się, że strony nie uzgodnią warunków Umowy przedwstępnej lub innych kwestii będących przedmiotem tych negocjacji, Uczestnik Postępowania z którym prowadzone będą te negocjacje otrzyma zwrot Wadium?

Odpowiedź:  W przypadku, gdyby w toku negocjacji prowadzonych z Uczestnikiem Postępowania zaproszonym do II etapu Postępowania obiektywna ocena sytuacji prowadziła do wniosku, że mało prawdopodobne jest to, iż strony uzgodnią warunki Umowy przedwstępnej, Umowy przyrzeczonej lub inne warunki realizacji Projektu będące przedmiotem tych negocjacji, jedynym racjonalnym zachowaniem ze strony ZMPSiŚ S.A. będzie podjęcie uchwały w sprawie zakończenia aktualnie prowadzonych negocjacji z Uczestnikiem Postępowania zaproszonym do udziału w II etapie Postępowania i wyeliminowaniu z dalszego udziału w Postępowaniu tego Uczestnika Postępowania (pkt XI.9 i pkt XI.10 Procedury). Bezpośrednim skutkiem zdarzeń opisanych w zdaniu poprzedzającym będzie zwrot Wadium wpłaconego przez Uczestnika Postępowania wyeliminowanego z dalszego udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt XIV.5 Procedury, w terminie do 10 dni od daty podjęcia zgodnie z pkt XI.10 Procedury uchwały o zakończeniu aktualnie prowadzonych negocjacji z odpowiednim Uczestnikiem Postępowania zaproszonym do udziału w II etapie Postępowania i wyeliminowaniu tego Uczestnika Postępowania z dalszego udziału w Postępowaniu.