Porty Światowy standard usług

Hałas

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami) Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., jako podmiot zarządzający portem zobowiązany jest do okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z jego eksploatacją.

W obu wyznaczono 15 punktów pomiarowych uwzględniające charakter działalności zlokalizowanej na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A., a mający wpływ na poziom emitowanego hałasu na najbliższe tereny chronione akustycznie.