Porty Światowy standard usług

Działalność

Laboratorium Badań Środowiska Pracy powstało w 1969 roku przy ówczesnym Zarządzie Portu Szczecin - Świnoujście. Od początku swojej działalności mieści się w zabytkowym budynku (Magazynie Nr 44) na Nabrzeżu Rumuńskim. Obecnie laboratorium działa jako jedna z komórek organizacyjnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i wchodzi w skład Działu Ochrony Środowiska i BHP. W 2011 roku zmieniło nazwę na Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy, gdyż wykonuje szeroko pojęte badania środowiskowe, jak również w zakresie higieny pracy.

Oprócz badań fizycznych i chemicznych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonywane są również badania wód i ścieków. Laboratorium posiada wdrożony i udokumentowany System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wdrożone elementy Systemu Zarządzania są udokumentowane w Księdze Jakości Laboratorium, Procedurach i Instrukcjach. Kompetencje do wykonania badań potwierdzone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji, które w 2001 roku przyznało Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy Certyfikat Akredytacji Nr AB 362.

Laboratorium dysponuje niezbędnym i odpowiednio nadzorowanym wyposażeniem, poddawanym okresowym sprawdzeniom, wzorcowaniom. Pracownicy wykonujący pomiary mają odpowiednie kompetencje i długoletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Wiedza pracowników jest wzbogacana i rozwijana poprzez wdrożony system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Należy zaznaczyć, że możliwości potencjału intelektualnego i technicznego laboratorium pozwalają na wzrost ilości wykonywanych badań jak również na poszerzenie zakresu działalności.

Laboratorium systematycznie bierze udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości, które potwierdzają i pozwalają utrzymać wysoką jakość badań wykonywanych w laboratorium.