Porty Światowy standard usług

Polityka systemu zarządzania Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy

Najważniejszym celem systemu zarządzania jest zapewnienie spełnienia wymagań klientów Laboratorium poprzez wykonywanie działalności laboratoryjnej zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz w taki sposób, aby spełnione były wymagania normy ISO/IEC 17025, klientów, organów stanowiących oraz organizacji udzielającej uznania.

Działalność laboratoryjna jest organizowana i zarządzana w sposób, który zapewnia bezstronność oraz poufność w odniesieniu do działań realizowanych na rzecz swoich klientów.

Spełnienie wymaganych standardów możliwe jest dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanego i bezstronnego personelu, wolnego od jakichkolwiek nacisków i wpływów wewnętrznych oraz zewnętrznych, świadomie stosującego w swojej pracy zasady wynikające z ustanowionego systemu zarządzania oraz polityk Spółki.

Aby zapewnić, że system zarządzania osiąga zamierzone rezultaty, zwiększa możliwości osiągania zamierzeń i celów oraz zapobiega wystąpieniu niepożądanych skutków, w tym również potencjalnych, wynikających z działalności laboratoryjnej, Laboratorium rozpatruje ryzyka oraz szanse związane z działalnością laboratoryjną.

Polityka systemu zarządzania realizowana jest poprzez:

 • profesjonalne świadczenie usług zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów oraz standardami branżowymi,

 • zapewnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, a także ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji,

 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia gwarantującego zachowanie spójności pomiarowej,

 • systematyczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania służące potwierdzeniu spełnia ustalonych wymagań,

 • podejmowanie działań i decyzji z uwzględnieniem odnoszących się do nich ryzyk i szans,

 • podejmowanie niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących,

 • monitorowanie ważności otrzymywanych wyników oraz wykorzystywanie danych z monitorowania do doskonalenia systemu,

 • niepodejmowanie się wykonywania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników.

 

Cele systemu zarządzania:

 • utrzymanie oraz stałe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025,

 • zaspokajanie potrzeb klienta poprzez dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych (ważnych) wyników, zachowanie jego praw, a w szczególności zachowania poufności,

 • utrzymanie zaufania dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych.

 

Jako Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, w imieniu kadry kierowniczej oraz pracowników Laboratorium, deklaruję funkcjonowanie Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ciągłe doskonalenie, a także nasze zaangażowanie w realizację polityki systemu zarządzania Laboratorium i zapewnienie niezbędnych środków do jej realizacji.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny