Porty Światowy standard usług

Przeładunki w roku 2011

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie M.P.S.iŚ.

23.05.2012
W 2011 roku wzrost tranzytu do 2010 roku wyniósł 13 %. W odniesieniu do poszczególnych państw udział Czech stanowił 34,7 %, Słowacji wzrósł do 31,3 %, Niemiec 11,8 %, Węgier 6,4 %, Austrii 3,2 % Rumuni 2,4 %.

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A

23.05.2012
W 2011 roku mimo podobnego wolumenu przeładunków według gałęzi transportu zmienił się udział procentowy poszczególnych środków transportu.  Wzrósł udział transportu samochodowego do ponad 47,5 % kosztem zmniejszenia udziału transportu kolejowego do 46,3 %, również wzrósł o 1 % do 6,3 % udział transportu barkowego.

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

23.05.2012
W grudniu 2011 roku przeładunki w granicach administracyjnych ZMPSiŚ S.A. wzrosły o 17,6 % w stosunku do grudnia 2010. Głównie za sprawą większych przeładunków rudy +350,7 %, innych masowych o 121 % innych masowych, o 25,2 % zboża, drewna oraz o 9,1 % drobnicy i o 83 % ropy. Narastająco po 12 m-cach 2011 r. do 12 m-cy 2010 r. wzrost przeładunków wyniósł 2,5 %. Wzrosty odnotowano w przeładunkach: innych masowych (65,8%), drewna (86,3%), drobnicy (9,7%), ropy (34,7%). Spadki wystąpiły w przeładunkach węgla (-25,7%), rudy(-1,4%), zboża (-19,4%). Duże spadki węgla to w głównej mierze skutki łagodniejszej zimy, oraz wysokich cen rynkowych węgla i koksu importowanego przy wysokich kosztach wydobycia  i transportu węgla krajowego.