Spółka Stawiamy na rozwój

Spółka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest podmiotem powołanym Ustawą o portach i przystaniach morskich z dn. 20 grudnia 1996r. do zarządzania portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Szczecinie i Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej, a zakres jego działalności gospodarczej został ściśle określony w Ustawie i obejmuje:

  •     zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
  •     prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów,
  •     budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
  •     pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów,
  •     świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
  •     zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze staków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.

Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:

  •     Opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe
  •     Opłaty portowe
  •     Przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający
  •     Wpływy z innych tytułów

Przychody z działalności Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przeznacza na: budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, realizację innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności oraz pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.

Zakresem swej działalności Spółka Akcyjna objęła więc administrowanie portem, nie wchodząc w sferę działalności eksploatacyjnej na terenach portowych, których jest gospodarzem, jak również znajdujących się tam obiektów infrastruktury.

Funkcje eksploatacyjne związane z wykonywaniem usług portowych zostały w całości przejęte przez spółki eksploatacji portu.