port Szczecin
PORTY
Polityka systemu zarządzania Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy
Gwarantujemy profesjonalizm
Polityka systemu zarządzania Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy

Najważniejszym celem systemu zarządzania jest zapewnienie spełnienia wymagań klientów Laboratorium poprzez wykonywanie działalności laboratoryjnej zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz w taki sposób, aby spełnione były wymagania normy ISO/IEC 17025, klientów, organów stanowiących oraz organizacji udzielającej uznania.


Działalność laboratoryjna jest organizowana i zarządzana w sposób, który zapewnia bezstronność oraz poufność w odniesieniu do działań realizowanych na rzecz swoich klientów.


Spełnienie wymaganych standardów możliwe jest dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanego i bezstronnego personelu, wolnego od jakichkolwiek nacisków i wpływów wewnętrznych oraz zewnętrznych, świadomie stosującego w swojej pracy zasady wynikające z ustanowionego systemu zarządzania oraz polityk Spółki.


Aby zapewnić, że system zarządzania osiąga zamierzone rezultaty, zwiększa możliwości osiągania zamierzeń i celów oraz zapobiega wystąpieniu niepożądanych skutków, w tym również potencjalnych, wynikających z działalności laboratoryjnej, Laboratorium rozpatruje ryzyka oraz szanse związane z działalnością laboratoryjną.


Polityka systemu zarządzania realizowana jest poprzez:

 • profesjonalne świadczenie usług zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów oraz standardami branżowymi,
 • zapewnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, a także ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia gwarantującego zachowanie spójności pomiarowej,
 • systematyczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania służące potwierdzeniu spełnia ustalonych wymagań,
 • podejmowanie działań i decyzji z uwzględnieniem odnoszących się do nich ryzyk i szans,
 • podejmowanie niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących,
 • monitorowanie ważności otrzymywanych wyników oraz wykorzystywanie danych z monitorowania do doskonalenia systemu,
 • niepodejmowanie się wykonywania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników.

 

Cele systemu zarządzania:

 • utrzymanie oraz stałe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • zaspokajanie potrzeb klienta poprzez dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych (ważnych) wyników, zachowanie jego praw, a w szczególności zachowania poufności,
 • utrzymanie zaufania dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych.

 

Jako Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, w imieniu kadry kierowniczej oraz pracowników Laboratorium, deklaruję funkcjonowanie Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ciągłe doskonalenie, a także nasze zaangażowanie w realizację polityki systemu zarządzania Laboratorium i zapewnienie niezbędnych środków do jej realizacji.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.