{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

AkredytacjaAkredytacja laboratoriów jest ogólnie przyjętą w Unii Europejskiej metodą zapewnienia i potwierdzenia jakości badań. Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji, które 21 września 2001 roku przyznało Certyfikat Akredytacji Nr AB 362.

Certyfikat Akredytacji jest potwierdzeniem, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Kompetencje techniczne oraz zdolność do wykonywania poszczególnych badań weryfikowane są systematycznie przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji. W oparciu o wnioski laboratorium oraz opinie auditorów formułowany jest Zakres Akredytacji laboratorium zawierający wykaz metod badawczych, dla których uzyskano potwierdzenie kompetencji.

Mając na celu doskonalenie stosowanych metod badawczych oraz podnoszenie jakości świadczonych usług laboratorium wciąż rozszerza posiadany Zakres Akredytacji o nowe metody.

Aktualnie Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy posiada Certyfikat Akredytacji na: