{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

ProceduraSzczecin, 27 kwietnia 2021

ZMPSiŚ S.A. informuje, że postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego, wszczęte na podstawie uchwały nr 2 Zarządu ZMPSiŚ S.A. z dnia 16 listopada 2020 roku, zostało w dniu 27 kwietnia 2021 roku zakończone bez rozstrzygnięcia.

ZMPSiŚ S.A. informuje ponadto, iż nadal będzie podejmował działania zmierzające do zawarcia z podmiotem zewnętrznym odpowiedniej umowy zapewniającej powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie morskim w Świnoujściu. Niezależnie od wyników zakończonego postępowania, ZMPSiŚ S.A. prowadzi prace przygotowawcze w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji tego projektu.

--------------------

Szczecin, 22 marca 2021

Sprostowanie pomyłki pisarskiej:
Procedura, p. XIII 7 h):
było:
stanowiąca Ofertę wymienioną w pkt XIII.3 Procedury,
powinno być:
stanowiąca Ofertę wymienioną w pkt XIII.2 Procedury.

-----------------

Szczecin, 19 marca 2021

Sprostowanie pomyłki pisarskiej:
Procedura, p. XIII 7 g):
było:
nie zawierająca oświadczenia, o którym mowa w pkt XIII.6 Procedury lub innych oświadczeń
wskazanych w Procedurze, w szczególności w pkt XII.13 Procedury.
powinno być:
nie zawierająca oświadczenia, o którym mowa w pkt XIII.6 Procedury lub innych oświadczeń
wskazanych w Procedurze, w szczególności w pkt XIII.13 Procedury.

--------------------

Szczecin, 12 stycznia 2021

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - p.XVI 1 oraz p.XVII 1 Procedury, a także p.X 1 oraz p.XI 1 Ogłoszenia.

------------------

Szczecin, 19 listopada 2020

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033768, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (dalej: ZMPSiŚ S.A.) ogłasza wszczęcie postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego (dalej: Postępowanie).

2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie „Procedury postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego” (dalej: Procedura). Procedura, dostępna jest na stronie internetowej ZMPSiŚ S.A. pod adresem:
https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/procedura/

3. Celem Postępowania jest dokonanie przez ZMPSiŚ S.A. wyboru, na podstawie identycznych dla wszystkich Ofert kryteriów oceny Oferty określonych w Procedurze, Uczestnika Postępowania, z którym ZMPSiŚ S.A. zamierza zawrzeć Umowę przedwstępną zobowiązującą strony do zawarcia w oznaczonym terminie Umowy przyrzeczonej dotyczącej oddania do korzystania Uczestnikowi Postępowania wybranemu przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie Procedury przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu. Umowa przyrzeczona może dotyczyć także korzystania z istniejących nieruchomości gruntowych funkcjonalnie związanych z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku zalądowienia i bezpośrednio z nią sąsiadujących.

4. Warunkami zawarcia Umowy przyrzeczonej, będą m.in.: uzyskanie przez Uczestnika Postępowania wybranego przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie Procedury na własny koszt i własnym staraniem pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej, przeprowadzenie przez tego Uczestnika Postępowania na własny koszt i ryzyko zalądowienia odpowiedniego akwenu oraz uzyskanie przez ZMPSiŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego odpowiednich nieruchomości lub innego rodzaju prawa do korzystania z tych nieruchomości o treści pozwalającej na dysponowanie przez ZMPSiŚ S.A. tymi nieruchomościami w odpowiednim zakresie.

5. Uczestnik Postępowania wybrany przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie Procedury, bez prawa żądania od ZMPSiŚ S.A. zwrotu poniesionych wydatków, rozliczenia poniesionych nakładów, odszkodowania lub innego świadczenia, na własny koszt i ryzyko dostosuje akwen morski przeznaczony na Nieruchomość i – w razie konieczności – akweny morskie przyległe do tego akwenu, przyległe do tego akwenu nieruchomości, Nieruchomość lub inne nieruchomości funkcjonalnie związane z Nieruchomością w ramach Projektu, do potrzeb zrealizowania koncepcji zaproponowanej przez tego Uczestnika Postępowania.

6. Uczestnika Postępowania wybranego przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie Procedury, bez prawa żądania od ZMPSiŚ S.A. zwrotu poniesionych wydatków, rozliczenia poniesionych nakładów, odszkodowania lub innego świadczenia, obciążać będą wszelkie koszty i ryzyka związane z przygotowaniem i zrealizowaniem koncepcji zaproponowanej przez tego Uczestnika Postępowania, gospodarczym wykorzystywaniem Nieruchomości, w tym w szczególności: koszty związane ze wszelkimi procedurami administracyjnymi, prawnymi, uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, decyzji, etc. oraz przygotowania wszelkich dokumentów, opracowań, analiz, wniosków, etc. wymaganych dla zrealizowania powyżej wskazanych działań.

7. Każdy Uczestnik Postępowania we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz według swojego uznania powinien przeanalizować stan faktyczny i prawny lokalizacji Nieruchomości oraz ocenić warunki na obszarze odpowiedniego akwenu morskiego i w porcie morskim w Świnoujściu, a także wszelkie inne fakty lub okoliczności mające wpływ na decyzje Uczestnika Postępowania dotyczące udziału w Postępowaniu lub złożenie Oferty.

II. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie w języku polskim.

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, postępowanie prowadzone będzie w dwóch etapach, określonych w pkt III.4 Procedury. I etap Postępowania polegać będzie na weryfikacji formalnych warunków udziału w Postępowaniu, określonych w Procedurze formalnych wymogów, które musi spełniać Oferta oraz ocenie Ofert niepodlegających odrzuceniu w celu ustalenia liczby punktów, które w I etapie Postępowania zdobyły poszczególne Oferty niepodlegające odrzuceniu. II etap Postępowania polegać będzie na przeprowadzeniu z odpowiednim Uczestnikiem Postępowania negocjacji dotyczących w szczególności doprecyzowania: zawartej w treści Oferty koncepcji zaproponowanej przez Uczestnika Postępowania, warunków korzystania z Nieruchomości lub utrzymania Nieruchomości, terminów lub warunków realizacji Projektu lub jego części – co może zostać powtórzone wielokrotnie, w stosunku do kolejnych Uczestników Postępowania, w porządku odpowiadającym malejącej liczbie punktów, które w I etapie Postępowania zdobyły poszczególne Oferty.

3. W II etapie Postępowania mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy Postępowania, którzy zostali zaproszeni przez ZMPSiŚ S.A. do udziału w tym etapie Postępowania.

4. Postępowanie prowadzone będzie w następujących formach: pisemna, dokumentowa, ustna lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Formę właściwą dla odpowiedniej czynności dokonywanej w ramach Postępowania określa Procedura.

5. Na podstawie uchwały Zarządu ZMPSiŚ S.A., w każdym czasie Postępowanie może zostać zakończone bez rozstrzygnięcia, również bez podania przyczyny, poprzez ogłoszenie w formie identycznej do zaproszenia do udziału w Postępowaniu, zamieszczone w tych samych publikatorach, co zaproszenie do udziału w Postępowaniu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, prawo do złożenia Oferty w Postępowaniu przysługuje Uczestnikom Postępowania, których udział w Postępowaniu nie narusza Prawa lub Procedury i którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w Postępowaniu na podstawie kryteriów wskazanych w pkt IX Procedury.

2. Wszyscy Uczestnicy Postępowania z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw wchodzących w skład  Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw które zawarły odpowiednie umowy z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczą w Postępowaniu na takich samych warunkach.

3. Uczestnicy Postępowania ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty i ryzyka wynikające lub związane z udziałem w Postępowaniu. Uczestnikom Postępowania nie przysługują żadne roszczenia wobec ZMPSiŚ S.A. lub innych osób związane z kosztami lub ryzykami wynikającymi z udziału w Postępowaniu.

4. Szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone zostały w Procedurze.

IV. KRYTERIA WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Kryteria wykluczenia z udziału w Postępowaniu określa pkt IX Procedury.

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Procedury, w Postępowaniu nie mogą uczestniczyć lub mogą w każdym czasie zostać wykluczone z Postępowania:

a) osoby wchodzące w skład organów spółki ZMPSiŚ S.A. lub Komisji oraz ich osoby najbliższe w rozumieniu art.115 § 11 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;

b) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, które nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w treści Procedury oraz wynikające z Prawa lub których udział w Postępowaniu narusza Prawo lub Procedurę;

c) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, które zawarły układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej podobnego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

d) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, które wprowadziły ZMPSiŚ S.A. lub Komisję w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w Postępowaniu;

e) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, które przedstawiły w Postępowaniu informacje wprowadzające w błąd ZMPSiŚ S.A. lub Komisję, co miało lub mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w Postępowaniu przez ZMPSiŚ S.A. lub Komisję;

f) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w stosunku do których według wiarygodnych informacji wydane zostało prawomocne orzeczenie potwierdzające dopuszczenie się jednego z następujących czynów:

(i) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art.2 Decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U.UE L 2008/300) lub zdefiniowanej w Prawie;

(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art.3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.UE L 1997/19 i art.2 ust.1 Decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. UE L 2003/192) lub zdefiniowanej w Prawie;

(iii) nadużycia finansowego w rozumieniu art.1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE L 1995/316) lub zdefiniowanego w Prawie;

(iv) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art.1 i art.3 Decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. UE L 2002/164) lub zdefiniowanych w Prawie, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa powyżej;

(v) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. UE L 2005/309) lub zdefiniowanego w Prawie;

(vi) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art.2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz.U.UE L 2011/101) lub zdefiniowanego w Prawie;

g) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w przypadku, gdy według wiarygodnych informacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem z powodu dopuszczenia się jednego z czynów wymienionych w pkt IV.2 lit.f powyżej jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych tej osoby lub jednostki organizacyjnej;

h) konsorcja, w których skład wchodzą osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wymienione w którymkolwiek z postanowień pkt IV.2 lit.a-g powyżej;

i) osoby lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym Prawo przyznaje zdolność prawną, w stosunku do których Minister Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej lub instytucja właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa polskiego zgłosi zastrzeżenia w zakresie obronności lub bezpieczeństwa państwa polskiego.

V. ISTOTNE ELEMENTY OFERTY

1. Oferta spełniać musi wszystkie wymogi formalne określone w treści Procedury.

2. Istotne elementy Oferty stanowią w szczególności zawarte w treści Oferty informacje lub oświadczenia oceniane w Postępowaniu na podstawie kryteriów wskazanych w pkt III.5 Procedury i pkt VIII niniejszego dokumentu oraz wymogi formalne dotyczące Oferty zawarte w treści Procedury.

3. Uczestnik Postępowania ma m.in. obowiązek wypełnienia i złożenia po wypełnieniu jako części Oferty formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do Procedury a w szczególności wskazania w treści tego formularza kwoty, którą w przypadku zawarcia z nim Umowy przyrzeczonej, Uczestnik Postępowania będzie płacił ZMPSiŚ S.A. za korzystanie z Nieruchomości w okresie obowiązywania Umowy przyrzeczonej, przy czym kwota zaoferowana przez Uczestnika Postępowania nie może być niższa, niż minimalna wysokość opłaty (czynszu) za korzystanie z Nieruchomości wskazana przez ZMPSiŚ S.A. w pkt IX niniejszego zaproszenia  do udziału w Postępowaniu.

4. Do Oferty muszą zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt XIII.13 Procedury, sporządzone zgodnie z treścią pkt XIII Procedury.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści Oferty oraz warunki ważności Oferty określone zostały w Procedurze.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. W treści Oferty każdy Uczestnik Postępowania ma obowiązek złożyć oświadczenie, że jest związany bez zastrzeżeń lub warunków całą złożoną przez siebie Ofertą w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku i do upływu tego terminu będzie oczekiwać odpowiedzi ZMPSiŚ S.A. na złożoną Ofertę.

VII. OBOWIĄZEK WPŁATY WADIUM

1. Warunkiem udziału  w Postępowaniu i rozpatrzenia Oferty jest wniesienie całej kwoty wadium, przez Uczestnika Postępowania przed upływem terminu składania Ofert określonego w pkt X.1 niniejszego dokumentu

2. Wadium w Postępowaniu można wnieść wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ZMPSiŚ S.A. o numerze w standardzie IBAN: PL 28 1240 3826 1111 0000 4403 0937; nazwa i adres banku prowadzącego rachunek: Bank PEKAO S.A., III Oddział Szczecin, Pl. Orła Białego nr 3, 70-952 Szczecin; SWIFT / BIC: PKOPPLPW.

3. Kwota wadium w Postępowaniu wynosi 5.000.000,00 (pięć milionów) PLN.

4. O terminie wniesienia wadium w Postępowaniu decyduje termin (data i godzina) uznania rachunku bankowego ZMPSiŚ S.A. wskazanego w pkt XIV.2 Procedury oraz w pkt VII.2 powyżej.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Ważne Oferty będą oceniane w I etapie Postępowania na podstawie informacji lub oświadczeń zawartych w  formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Procedury, według następujących kryteriów identycznych dla wszystkich Ofert:

a) kryteria cenowe:

(i) wysokość rocznej opłaty (czynszu), którą Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za korzystanie z Nieruchomości;
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 30
• Oferta o najwyższej wartości świadczenia na rzecz ZMPSiŚ S.A. otrzyma 30 punktów
• pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty;

(ii) wysokość opłaty na rzecz ZMPSiŚ S.A., którą Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za każdą jednostkę pojemności kontenerów (1 TEU) przeładowaną w transporcie morskim;
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 10
• Oferta o najwyższej wartości świadczenia na rzecz ZMPSiŚ S.A. otrzyma 10 punktów
• pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty;

(iii) wysokość opłaty na rzecz ZMPSiŚ S.A., którą Uczestnik Postępowania zobowiązuje się płacić ZMPSiŚ S.A. za  każdą jednostkę pojemności kontenerów (1TEU) przeładowaną w transporcie morskim w tranzycie  (transhipment);
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 10
• Oferta o najwyższej wartości świadczenia na rzecz ZMPSiŚ S.A. otrzyma 10 punktów
• pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty;

b) kryteria funkcjonalne lub ilościowe:

(i) zgodność przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości z ogólnym celem wykorzystania Nieruchomości założonym przez ZMPSiŚ S.A. w Załączniku nr 2 do Procedury;
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 5
• Oferta oceniona najwyżej może otrzymać 4 – 5 punktów
Oferta oceniona średnio może otrzymać 2 – 3 punktów
Oferta oceniona najniżej może otrzymać 0 – 1 punkt
• najlepiej zostanie oceniona Oferta najbardziej zgodna z ogólnym celem wykorzystania Nieruchomości założonym przez ZMPSiŚ S.A. w Załączniku nr 2 do Procedury;

(ii) gwarantowana przez Uczestnika Postępowania roczna zdolność przeładunkowa (w TEU) głębokowodnego terminala kontenerowego zlokalizowanego na Nieruchomości po zakończeniu I fazy budowy projektu;
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 15
• Oferta o najwyższej gwarantowanej zdolności przeładunkowej otrzyma 15 punktów
• pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości zaoferowanych w treści Oferty świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty;

(iii) gwarantowany przez Uczestnika Postępowania termin osiągnięcia docelowej rocznej zdolności przeładunkowej głębokowodnego terminala kontenerowego zlokalizowanego na Nieruchomości;
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 15
• Oferta oceniona najwyżej może otrzymać 11 – 15 punktów
Oferta oceniona średnio może otrzymać 6 – 10 punktów
Oferta oceniona najniżej może otrzymać 0 – 5 punktów
• Najlepiej zostanie oceniona Oferta zawierająca najkrótszy termin;

(iv) stopień zgodności przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości z programem mobilności wojskowej (military mobility) realizowanym przez UE;
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 5
• Oferta oceniona najwyżej może otrzymać 4 – 5 punktów
• Oferta oceniona średnio może otrzymać 2 – 3 punktów
• Oferta oceniona najniżej może otrzymać 0 – 1 punkt
• najlepiej zostanie oceniona Oferta spełniająca najwięcej wymagań spośród wskazanych w Załączniku nr 12 do Procedury;

c) kryteria środowiskowe:

(i) zastosowanie w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (flora i fauna);
• w ocenie tego kryterium Oferta może otrzymać 0 albo 1 punkt
• 1 punkt otrzyma każda Oferta zawierająca informację o zastosowaniu w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (flora i fauna);

(ii) zastosowanie w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie  na atmosferę;
• w ocenie tego kryterium Oferta może otrzymać 0 albo 1 punkt
• 1 punkt otrzyma każda Oferta zawierająca informację o zastosowaniu w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie  na atmosferę;

(iii) zastosowanie w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań zapewniających dostawę energii elektrycznej na statek podczas postoju statku przy nabrzeżu, w celu zasilania urządzeń statkowych;
• w ocenie tego kryterium Oferta może otrzymać 0 albo 1 punkt
• 1 punkt otrzyma każda Oferta zawierająca informację o zastosowaniu w przedstawionej przez Uczestnika Postępowania koncepcji zagospodarowania Nieruchomości rozwiązań zapewniających dostawę energii elektrycznej na statek podczas postoju statku przy nabrzeżu, w celu zasilania urządzeń statkowych;

d) kryteria społeczne:

(i) zaproponowane przez Uczestnika Postępowania działania na rzecz lokalnej społeczności.
• Oferty oceniane będą według tego kryterium w skali 0 – 7
• Oferta o najwyższej wartości świadczeń gwarantowanych przez Uczestnika Postępowania na rzecz lokalnej społeczności otrzyma 7 punktów
• pozostałe Oferty otrzymają ilość punktów wprost proporcjonalną do wartości świadczeń w stosunku do wartości z najwyżej ocenionej Oferty.

2. Ocena końcowa Oferty (liczba punktów, które w I etapie Postępowania zdobyła Oferta) będzie równa sumie iloczynów całkowitej ilości punktów, jaką Oferta uzyskała w poszczególnych grupach kryteriów wymienionych powyżej i wag w odpowiednich kryteriach.

IX. MINIMALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (CZYNSZU)

1. Umowa przyrzeczona, o której mowa w pkt I.3. powyżej będzie umową odpłatną.

2. Minimalna wysokość opłaty (czynszu) za korzystanie z Nieruchomości wskazana w treści Oferty (formularza informującego o zamierzeniach Uczestnika Postępowania, stanowiącego Załącznik nr 3 do Procedury) nie może być niższa od kwoty (bez VAT): 21,00 (dwadzieścia jeden) złotych rocznie za każdy 1m2 powierzchni tej Nieruchomości.

3. Wysokość opłaty (czynszu) za korzystanie z Nieruchomości wskazana w pkt IX.2 niniejszego dokumentu zostanie obniżona:
a) w okresie do końca pierwszych pełnych dwunastu miesięcy kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy (Umowy przyrzeczonej, o której mowa w Procedurze) – o 80 % (osiemdziesiąt procent);
b) w okresie od początku trzynastego pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy (Umowy przyrzeczonej, o której mowa w Procedurze) do upływu wskazanego w treści Oferty (pkt 2.10 Załącznika nr 3 do Procedury) gwarantowanego przez Uczestnika Postępowania terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów pozwalających na bezpieczną obsługę co najmniej jednego statku oceanicznego klasy megamax przy głębokości 14,5 m i przeładunek kontenerów z obsługiwanego statku klasy megamax – o 50 % (pięćdziesiąt procent).

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ostatecznym terminem składania Ofert będzie dzień 15 kwietnia 2021 roku, godz.15:00.

2. Oferty mogą być składane do upływu terminu wskazanego w pkt X.1 powyżej, wyłącznie w następujących miejscach:
a) osobiście w pok. nr 1 w siedzibie ZMPSiŚ S.A. w Szczecinie przy ul. Bytomskiej nr 7 albo:
b) za pośrednictwem poczty lub kuriera przesyłką doręczoną na adres: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin.

XI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Publiczne otwarcie Ofert złożonych do upływu terminu wskazanego w pkt X.1 powyżej rozpocznie się w dniu 16 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00.

2. Miejscem publicznego otwarcia Ofert złożonych w Postępowaniu do upływu terminu wskazanego w pkt X.1 powyżej będzie siedziba ZMPSiŚ S.A. w Szczecinie przy ul. Bytomskiej nr 7.

XII. SPOSÓB POBRANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z POSTĘPOWANIEM

1. W celu pobrania Dokumentacji, Uczestnik Postępowania powinien wysłać za pomocą poczty elektronicznej wiadomość sporządzoną w języku polskim na adres: ct@port.szczecin.pl.

2. Wiadomość, o której mowa w pkt XII.1 powyżej musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko autora wiadomości;
b) numer telefonu do kontaktu z autorem wiadomości wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym;
c) wskazanie, jaka osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest zainteresowana udziałem w Postępowaniu (pełna nazwa i adres siedziby);
d) adres poczty elektronicznej, na który mają zostać przesłane informacje umożliwiające pobranie Dokumentacji.

3. Wiadomość z indywidualnym linkiem i hasłem do pobrania Dokumentacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt XII.2 lit.d powyżej.

4. Wnioski niespełniające wymogów określonych w pkt XII.1 i XII.2 powyżej zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Wszelkie kwoty wskazane w walutach obcych w treści Ofert lub innych dokumentów złożonych wraz z Ofertami będą dla celów Postępowania przeliczane na złote polskie według kursu odpowiedniej waluty obcej określonego w tabeli A ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym zostało opublikowane niniejsze zaproszenie do udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt VII.1 Procedury.

2. Dokonanie jakiejkolwiek czynności w toku Postępowania, a w szczególności złożenie Oferty, oznacza potwierdzenie, że Uczestnik Postępowania zapoznał się z Procedurą w jej aktualnym w dacie zastosowania brzmieniu, zrozumiał jej treść, przyjmuje Procedurę bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania w Postępowaniu wszystkich postanowień Procedury.

3. Wszelkie użyte w treści niniejszego dokumentu wyrażenia rozpoczynające się od dużej litery, które nie zostały zdefiniowane bezpośrednio w treści niniejszego dokumentu, mają znaczenie nadane im w pkt I Procedury.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu, a treścią  Procedury, decydujące znaczenie ma treść Procedury.

5. Procedura, Dokumentacja, zaproszenie do udziału w Postępowaniu lub inne dokumenty dotyczące Postępowania lub sporządzane przez ZMPSiŚ S.A. w związku z Postępowaniem nie stanowią: ofert w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego lub art.661 § 1 Kodeksu cywilnego, ogłoszenia o aukcji lub przetargu w rozumieniu art.701 Kodeksu cywilnego albo zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art.71 Kodeksu cywilnego.