port Szczecin
Spółka
Strategia i rozwój
Wiodące porty na Bałtyku
Strategia

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.


Do zadań Spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.


Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku została przygotowana w oparciu o diagnozę uwarunkowań rynkowych i prawnych. Jej zapisy są spójne z zamierzeniami prezentowanymi w najważniejszych dokumentach strategicznych. Definiując w Strategii wizję Spółki określono, co ma być stworzone i osiągnięte w dłuższym czasie. Z kolei wartości wyróżniające oba porty zdefiniowano w misji.  

Zatem nasza wizja to: Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku.


Z kolei nasza misja to: Tworzenie dogodnych warunków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku.

Dwa główne cele strategiczne rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu:

Zapewnienie szerokiej odpowiadającej potrzebom rynkowym, oferty usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w szczególności dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej.


Lepsza integracja zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu mają m.in.:

  • pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m na całej długości,
  • pogłębienie toru podejściowego w Świnoujściu od strony Morza Bałtyckiego do głębokości 14,5 m w pierwszym etapie, docelowo do głębokości 16,7 m,
  • budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu z nabrzeżami o głębokości technicznej 17 m,
  • inwestycje drogowe – lokalne m.in. przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza w Szczecinie, przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Świnoujściu – krajowe i międzynarodowe ukończenie budowy i modernizacji drogi DK/S3,
  • modernizacja linii kolejowych E59 i C-E59, modernizacja i rozbudowa infrastruktury dojazdowej do portu w ciągu linii kolejowej 401 Szczecin Dąbie-Świnoujście Port,
  • modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego wraz z likwidacją barier utrudniających rozwój żeglugi śródlądowej,
  • realizacja projektu połączenia Odry z Dunajem,
  • rewitalizacja terenów obu portów wykorzystywanych na cele gospodarcze, jak również działania prorozwojowe podejmowane na pozostałych terenach portowych.


Warto podkreślić, że już od kilku lat ZMPSiŚ S.A. korzystając umiejętnie ze środków unijnych jest jednym z największych inwestorów w regionie. W latach 2014-2020 w obu portach realizowane są inwestycje, których wartość przekracza 500 mln złotych -  współfinansowane ze środków unijnych. Strategia rozwoju portów morskich do roku 2027 zakłada inwestycje w zespole portowym Szczecin-Świnoujście, na kwotę blisko 900 mln zł.

Rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. angażuje się w rozwojowe projekty unijne dotyczące gospodarki morskiej, korytarzy transportowych oraz rozwiązań, które można wdrażać w portach morskich. W ciągu kilkunastu lat ZMPSiŚ S.A. uczestniczył w wielu projektach, m. in.: Landbridge, Baltic Gateway, Baltic Gateway Plus, InMor, InterBaltic, LogVAS, New Hansa, Sustainable Development of Baltic Cities and Ports, PORT-NET, SoNoRa – South North Axis.

Występował jako partner projektu „Studium wykonalności infrastruktury LNG w Północnej Europie”, koordynowanego przez duńską administrację morską.

Brał udział także w dwuletnim projekcie szkoleniowym o nazwie „Podniesienie kwalifikacji pracowników branży obsługi portów – szansą na rozwój regionu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.